Søg støtte

Søg

Selvevaluering

EN AF OS – UNGEINDSATS

Psykiatri og Social i Region Midtjylland

Om donationen

Præstationskulturen i Danmark kan have konsekvenser for den mentale trivsel blandt unge, som ofte har begrænset viden om psykiske problemer og derfor ikke fortæller andre, hvis de ikke trives. En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen i 2012 viser, at mentale helbredsproblemer var årsagen til op mod 60 pct. af frafald på ungdomsuddannelser, og at 15 pct. af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse. Derudover viser en undersøgelse fra 2016 foretaget af Statens Institut for Folkesundhed, at andelen af gymnasieelever, der har mentale problemer, er steget og i dag udgør 23 pct. Med denne donation ønsker Psykiatri og Social i Region Midtjylland med EN AF OS-kampagnen at sikre, at et stort antal unge fra efterskoler og ungdomsuddannelser har viden om psykisk mistrivsel og kendskab til tilbud om hjælp. Fokus på problemstillingen gennem undervisning og ungedage skal være med til at bryde den tavshed, der ofte er på området. EN AF OS har indgået samarbejdsaftaler med Horsens, Herning og Aarhus kommuner, og cirka 1.500 unge fra ungdomsuddannelser i de tre kommuner forventes at deltage på ungedagene, der bl.a. vil byde på information, musik, konkurrencer og oplæg fra en kendis samt unge ambassadører.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Psykiatri og Social i Region Midtjylland
Støttet beløb
863.875 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever en forankring ved, at flere efterskoler efterspørger fremtidige EN AF OS-ambassadøroplæg for elevgrupperne i skoleår 2019/2020 og fremadrettet. Evalueringen fra lærerne blev gennemført via telefonsamtaler. Eksempel på forankring på Orkester Efterskolen, udtalelse fra kontaktperson: "Listen vi delte ud over organisationer og hjælpelinjer hænges op i elevhusene (der hvor eleverne har deres værelser). Styrkekortene skal lamineres, så de har dem til at ligge som noget fast i elevhusene. Lærerne synes, at kortene var rigtig gode, og eleverne var glade for dem. Det er lidt forskelligt om lærerne tidligere har brugt lignende kort, så nu er der et samlet udgangspunkt. De vil evt. supplere med flere kort fra andre udbydere. Skolen har i år haft et øget fokus på sygdom og fravær blandt skolens elever. Vores besøg har været gavnligt i den forbindelse. Trivselsskalaen er taget i brug af lærerne, og støtter dem i deres vurdering af hvordan de støtter og motivere eleverne. Lærerne er blevet skarpere i deres vurdering, når elever vil melde sig syge. Det har allerede givet gode resultater." Forankring tager tid. Derfor er den korte projektperiode i sig selv en medvirkende faktor til, at vi er blevet begrænset i forhold til denne del af processen. UNG UDEN FILTER Der er etableret et nyt samarbejde mellem Regionen og Aarhus-, Herning- og Horsens kommuner, hvor kommunerne er blevet oplyst om PsykInfo Midt - EN AF OS' indsatser og hvad vi kan tilbyde. Samarbejdet forventes at medføre flere fælles indsatser omkring mental sundhed, psykisk mistrivsel og – sårbarhed blandt unge. Vi vil i de kommende år etablere samarbejder med flere kommuner med henblik på at afholde ungedag. Flere af de deltagende kommuner har udtrykt positiv tilkendegivelse i forhold til at afholde en lignende ungedag i det kommende skoleår. Dette i deres fortsatte arbejde med forebyggelse med PsykInfo Midt - EN AF OS som samarbejdspartner. Vi kunne have ønsket os en større succes i forhold til konkrete aftaler om nye ungedage med kommunerne efter endt event, og at de vil engagere sig økonomisk. Der er mange aktører på ungeområdet som byder ind med lignende tilbud til unge. Så vi kunne ønske os mere forpligtende samarbejdsaftaler som havde et længere tidsperspektiv. Der er opstået en ny snitflade med fokus på mental sundhed i kommunerne, hvor PsykInfo Midt kan byde ind. Også til uddannelses arrangementer og konferencer for eks. studievejledere ser vi os selv deltage i fremtiden. Vi har modtaget en booking om klasseundervisning med EN AF OS-ambassadøroplæg på Teknisk skole i Aarhus. En indsats som PsykInfo Midt - EN AF OS' Ungedage giver ikke hurtige resultater. Vi har arbejdet med ændringsholdninger, og de tager tid. Afstigmatisering er en særdeles langvarig proces, som det kræver en årelang og fælles indsats at opnå. Men evalueringer og observationer viser, at EN AF OS aktiviteterne potentielt gør en stor forskel. Aktiviteterne er meget forskelligartede, og indsatsen har derigennem mulighed for at komme ud til en bred og varieret målgruppe med sit budskab. (Kilde: Status på afstigmatiseringsindsatsen EN AF OS, KORA, 2015.)

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målene for PsykInfo Midt – UD TIL UNGE på efterskoler var følgende: • Unge, der rammes af psykisk mistrivsel og sygdom, skal vide, at de ikke er alene. • Unge skal ikke være bange for at blive ramt – for der er mulighed for at blive rask. • Unge skal lære at tale om psykisk mistrivsel og sygdom og tage fat i hinanden, når de selv har brug for at få talt om det, eller når de fornemmer, at andre har brug for en snak. • Der må ikke opstå social afstand, når en ung bliver ramt af psykisk mistrivsel og sygdom. Vores spørgeskema undersøgelse blandt eleverne vise, at elevoplægget har: - givet de unge en forståelse for egen trivsel 435 elever; 43% er "Enige", og 137 elever; 14% er "Meget enige" - givet de unge kendskab til, hvor de eller en ven kan få hjælp 451 elever; 45% er "Enige", og 287 elever; 29% er "Meget enige" - betyder at de unge ikke er bange for at tale om psykisk lidelse og mistrivsel med en ven eller andre 353 elever; 35% er "Enige", og 263 elever; 26% er "Meget enige" Afledte effekter vil være mindre frafald og færre skift på uddannelser fremadrettet, samt en forebyggende indsats. 2 eksempler på hvordan vi har opnået målet om større åbenhed blandt eleverne. Uddrag af tilbagemeldinger fra lærer: "En af drengene spurgte meget ind til selvmord under det fælles oplæg (faglige oplæg). En lærer oplevede, at han hang ind over bordet under det efterfølgende ambassadøroplæg. Læreren fulgte op på drengen efter frokosten, hvor de talte sammen, og han brød sammen. Det viste sig at det var en problematik han selv var ramt af. Drengen har efterfølgende fået støtte til at håndtere det, og der er fulgt op med hans mor." En anden dreng kunne genkende sig selv i ambassadørernes beskrivelse af bipolar lidelse, og er nu sat i gang med udredning i psykiatrien i samarbejde med hans mor. De ønskede måltal for Efterskoleindsatsen var at besøge ca. 50 klasser pr. år hos op til de 43 efterskoler i Region Midtjylland. Det opdaterede måltal endte på ca. 2.460 unge. Resultater PsykInfo Midt - EN AF OS har besøgt i alt 19 efterskoler Vi har afholdt 19 læreroplæg for 345 ansatte Vi har afholdt 16 elevoplæg, og nået ud til 1.400 unge i 8.-10. klasse. Det har været en stor fornøjelse at arbejde med efterskoleindsatsen. Vi er blevet taget godt imod af både lærer og elever. Det har været spændende at udvikle undervisningsmaterialet i PsykInfo – EN AF OS teamet, og se hvor godt det er blevet taget imod på efterskolerne. Det være sig gældende for lærer- såvel som elevoplæg. Generelt har de efterskoler vi har samarbejdet med haft fokus på trivsel, og dermed har indsatsen passet godt med efterskolernes øvrige tilbud. Det har haft en positiv betydning og effekt, når vi i PsykInfo Midt – EN AF OS har besøgt lærer og elever. Alle har udvist et engagement, og der har været stor spørgelyst på de fleste efterskoler. EN AF OS-ambassadørerne har også været begejstret for indsatsen, da det har givet dem en stærk oplevelse af at gøre en forskel for de unge elever. Det forbyggende perspektiv har haft en stor betydning for alle involverede. Arbejdet med at få kontakt til efterskolerne og få bookinger igennem med efterskolerne, var vanskeligere end forventet. Det på trods af efterskoleforeningernes støtte og opbakning til projektet, samt det intensive opsøgende arbejde. På den store gruppe af efterskoler vi alligevel besøgte lykkedes vi i høj grad med at sætte trivsel og psykisk mistrivsel på dagsordenen. Tilbagemeldingerne fra både elever og lærere har været altovervejende meget positive. Vi har sat os gode fodspor indenfor efterskole verden. Efterskolerne snakker meget sammen, og vi er blevet anbefalet af flere efterskoler. Dette indikerer også, at vi har gjort indtryk på de efterskoler, som vi har samarbejdet med. Vi valgte ikke bare blindt efter at nå efterskoler med et højt elevtal. Vi har sikret en bred geografisk spredning i regionen, og vi har også prioriteret at komme på specialefterskoler. Vi har fået følgende feedback fra en elev via vores skriftlige spørgeskema: "Besøget i dag fra EN AF OS har givet mig selvtillid" elevudtalelse Efterskoleindsatsen har givet et betragteligt løft til den generelle synlighed af PsykInfo Midt - EN AF OS indsatsen i Region Midtjylland. Vi er lykkes i højere grad end ved almene PsykInfo Midt indsatser (unge indsats, jobcentre mv.), at nå ud til Vestjylland. Vi har en forventning om, at vi fremadrettet vil blive kontaktet af flere efterskoler, og vi vil så vidt muligt imødekomme efterspørgslen i fremtiden efter endt projektperiode. Mål for inddragelse af ambassadørerne Gennem efterskoleindsatsen har vi fået engageret i alt 23 forskellige EN AF OS-ambassadører, hvoraf 8 var nyuddannede med henblik på at deltage i efterskoleindsatsen. 15 forskellige ambassadører til læreroplæggene, og 20 forskellige ambassadører til elevoplæggene. Ambassadørernes alder spreder sig fra 19 år til 45 år. Procedure for inddragelse af ambassadørerne Vi har afholdt en række møder, hvor vi har klædt vores EN AF OS-ambassadører på, til at komme med ud på efterskolerne. Der har været aftenmøder med gennemgang af elev- og læreroplæg. Her har ambassadørerne også selv prøvet kræfter med de forskellige workshops. Disse mødeaftner var tilrettelagt så ambassadørerne kunne få indsigt i indsatsen, målgruppen og sparring i forhold til deres egne oplæg. Når vi har fået en booking igennem med en efterskole, har vores frivilligkoordinator kontaktet udvalgte ambassadører, for at få en aftale om deres deltagelse. Kriterierne har været basseret på ønske for emne fra efterskolen, geografi, om de selv havde gået på efterskole og alder på ambassadørerne. Vi har tilskyndet princippet om ung-til-ung, men det har ikke altid været praktisk muligt, at finde en ung rollemodel til oplæggene. Dette grundet vores ambassadører i høj grad er velfungerende, og dermed er optaget af uddannelse og job. Ambassadørerne er efterfølgende inden besøget på skolen blevet ringet op af en medarbejder fra PsykInfo Midt - EN AF OS. Gerne den person, som har været i kontakt med den enkelte efterskole. Her er opgaven uddybet og fokus præciseret. Ambassadørerne kunne stille spørgsmål, og har fået sparring på deres oplæg. Der har deltaget mellem 1-4 ambassadører ved samtlige oplæg i Efterskoleindsatsen. Ambassadørerne har fået respons på deres oplæg fra den fagperson fra PsykInfo Midt, som har overværet deres oplæg. Enkelte har fået tilsendt feedback fra elever, som i deres spørgeskema, har skrevet en besked eller kommentar til en specifik ambassadør. Hvis ambassadørerne er blevet booket til et oplæg på en efterskole efterfølgende, så har de fået noget feedback på om de kunne genbruge deres oplæg fra sidst. Mål for uddannelse af unge ambassadører Ambassadøruddannelsen Rekruttering af nye ambassadører sker typisk ved, at unge har været til et EN AF OS arrangement eller har hørt om os f.eks. på de sociale medier. De tilmelder sig som frivillige via en hjemmeside og får et velkomstbrev. Herefter hjælper de frivillige til ved forskellige aktiviteter og får mod på at blive ambassadør. PsykInfo Midt - EN AF OS afholder ”optagelsessamtale” og det afklares, om uddannelsen og arbejdet som EN AF OS-ambassadør er det rigtige for den unge. De nye ambassadører deltager i et tre dages uddannelsesforløb med overnatning på vandrehjem, hvor de bliver klædt på til at holde oplæg, undervise eller tale med pressen. På kurset får de unge en række konkrete værktøjer til at formidle deres personlige historie og EN AF OS’ budskaber mundtligt. Emner på kurset er: • At planlægge og strukturere et oplæg • At vælge og vinkle budskaber i forhold til målgruppe • At finde sin egen stil • At takle evt. kritiske spørgsmål og bemærkninger • Om rollen som ambassadør • Om spilleregler ift. pressen • Om EN AF OS- indsatsen Undervisningsmaterialet er en Ambassadørguide, der fortæller om, hvad det vil sige at være ambassadør og hvad EN AF OS er. Ambassadørerne får guiden med hjem, og kan bruge den som opslagsværk og repetition. Hver ny ambassadør får en EN AF OS T-shirts, armbånd m.v. Kurset fandt sted den første weekend i maj med i alt ni kursister. De unge ambassadører bød ind med mange forskellige erfaringer og oplevelser i psykiatrien – som brugere og pårørende. Fælles for dem var, at de gerne vil bruge EN AF OS som et talerør, for at bryde tabuerne om psykisk sygdom. Ambassadørerne er motiverede i forhold til, at indgå i den forebyggende indsats på efterskolerne, og i vores øvrige indsatser hos EN AF OS. Metode for kontaktform Kommunikation med efterskolerne Som et led i udarbejdelsen af fondsansøgningerne er der indsamlet udtalelser fra de to kredsformænd i øst og vest, fra Efterskole Foreningen. Grundet den positive opbakning, den forudgående dialog og præsentation af efterskoleindsatsen for efterskole forstanderne, har vi haft en forventning om et flow i forhold til bookinger. Mange har tilkendegivet, at de er interesseret i at benytte sig af vores tilbud, men efterfølgende har det helt praktisk været svært at få kontakt til dem igen, enten pr. telefon eller mail, da de har været optaget. Vejen frem til rette beslutningstager var gennem mange led ex. skolens forstander, inklusionsteam eller AKT-lærer. I enkelte tilfælde har det været svært, at få en evaluering fra lærerne på efterskolerne. En anden afgørende ting der også har vist sig under indsatsen er, at efterskolerne får rigtig mange tilbud fra mange aktører. De oplever: "..ja, vi er ved at drukne i tilbud om alt muligt til vores elever. Så det var godt du sagde vi havde nikket godkendende til netop jeres tilbud på forhånd." citat fra efterskole forstander. Kontaktoversigt Vi vil her redegøre for de forskellige tiltag vi har gennemført, for at optimere vores chancer for at få en booking igennem hos efterskolerne. • Første kontakt med forstanderne var på 2 regionale møder for efterskole forstandere. Her præsenterede vi indsatsen • Anden kontakt var en fælles mail, som blev sendt ud til forstanderne i februar 2018 • Tredje kontakt fra PsykInfo Midt var opringning til efterskolerne som opfølgning på mailen. • Fejre kontakt er endnu en mail (brev 2). Her er en anbefaling; skriftlig og på video fra en efterskole forstander. • Femte kontakt er en ny runde med opringninger 1-2 uger efter brev 2 er sendt ud. Der var nu tre medarbejdere som ringede rundt til efterskolerne, for at lave bookinger. Flere bookinger blev gennemført i dette forløb. • Sjette kontakt er en runde med opringninger til efterskolerne i august mdr. 2018. Vi få enkelte bookinger, med reference til andre efterskolers anbefaling af vores indsats på efterskolerne. • Syvende kontakt er opringninger. • Ottende kontakt er henvendt direkte til de samarbejdspartnere vi har haft på efterskolerne. De får tilsendt et afsluttende brev med en tak for det gode samarbejde. PsykInfo Midt - EN AF OS – UNGEDAG om psykisk mistrivsel blev afholdt med en event i Aarhus, Hedensted og Herning kommune, samt med to events i Horsens kommune. Det er en oplysende, forebyggende og fællesskabsfremmende indsats, der skal gøre noget ved den stigende mistrivsel blandt unge. PsykInfo Midt - EN AF OS´ indsatsen er målrettet unge, fordi det er i ungdomsårene, at man for alvor begynder at frigøre sig, eksperimentere med drømme og håb om, hvordan man gerne vil leve og hvad man gerne vil opleve i sit liv. Det er også her mange unge begynder på en uddannelse, starter i job og skaber en selvstændig tilværelse. Samtidig er ungdomsårene også en sårbar periode for mange, da det er her mistrivsel kan vise sig og alle spektre af psykiske lidelser kan bryde ud. Vi arbejder med en forebyggende indsats, så der så tidligt som muligt bliver taget hånd om de unge, så de kan trives, gennemføre en uddannelse og få et velfungerende liv med job, familie, venner og et aktivt fritidsliv. Til selve arrangementet fik de unge lov til at tale om det som er svært, fik viden om redskaber og mulighed for at indgå i fællesskabet. De unge deltog aktivt i at bryde taber, og blev mere afklaret i forhold til forskellige psykiske sygdomme. Se uddybende beskrivelse af Ungedage i projektansøgningen. PsykInfo Midt har udvalgt nogle mål jf. vores faglige viden og erfaringer med unge. Når unge har deltaget i en PsykInfo Midt - EN AF OS – UNGEDAGE om psykisk mistrivsel skal de kende til og handle efter følgende råd: • Ta’ fat i hinanden, når du eller din ven mistrives og har brug for sætte ord på problemer. • Jo hurtigere du får sat ord på det som er svært - jo hurtigere kan du få det bedre. • Relationer og kontakten til venner, familie, lærere, fritidsledere eller andre betyder rigtig meget for at få det godt igen. • Undervurder ikke egne eller andres problemer. • Spørg venner og kammerater: ”Hvordan har du det?” I stedet for at spørge: ”Har du det godt?” • Respekter dine venners følelser - også selv om de kan være svære at forstå. • Vær åben og tal også om de svære tanker og følelser med hinanden. • Hold fast i kontakter og venskaber, vær dig selv og gør de ting, som I plejer at gøre sammen. • Respekter og kend egne grænser – lær at sige nej. • Der er hjælp og redskaber – så søg hjælp i god tid. Indsatsen har til formål at unge mennesker mødes, så de ikke føler sig alene og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom, så de unge fremadrettet tør spørge om hjælp – at tale om stort og småt. Det handler om at give unge mestringsstrategier, så de kan håndtere ungdomslivets udfordringer og ved hvad de kan gøre, hvis de begynder at mistrives. Derover skal de vide, at psykisk mistrivsel og psykisk sygdom ikke er ualmindeligt, men noget som alle kan blive ramt af, og at man på trods af psykiske problemer kan komme ovenpå igen og få et godt og sundt ungdomsliv, med den rette hjælp. Formålet er også at styrke dialogen mellem elever, elever og lærere på ungdomsuddannelserne, samt sætte mental sundhed og psykisk mistrivsel på dagsordenen på ungdomsuddannelser. Inddragelse af ambassadører i processen EN AF OS-ambassadørerne har været aktive medudviklere af UNG UDEN FILTER. Vi har primært inddraget de ambassadører, som har fået produceret Point Of View film [POV film]. Disse film viser et ungdomsliv; hvad det også er på trods af psykisk sygdomme, med venner, uddannelse og egen bolig. Der har været et tæt samarbejde med producenten, hvor de har afsat tid i processen til at lære de unge EN AF OS-ambassadører at kende. De unge har også bidraget ved at filme sig selv, og viser hvad de laver af aktiviteter. EN AF OS-ambassadørerne er inddraget i tilrettelæggelse af program for UNG UDEN FILTER, indhold samt valg af konferencier. Forud for de enkelte events er de deltagende ambassadører indkaldt til et forberedende møde, hvor de er blevet klædt på til den opgave, som de havde på dagen. Vi har taget udgangspunkt i ønsker fra ambassadører, kommunerne, uddannelserne og vores faglige vurderinger. De forskellige events er løbende blevet evalueret internt og eksternt, så programmet for de enkelte events er blevet revideret. Ambassadørudtalelse, kvinde 22 år: "Jeg synes UNG UDEN FILTER er der næst bedste efter vores deltagelse på SMUK Festival. For vi når ud til så stor en målgruppe!" EN AF OS-ambassadørerne har på et evalueringsmøde givet udtryk for, at målgruppen af unge på ungdomsuddannelserne var udfordrende at have som publikum. Ambassadørerne oplevede, at eleverne var urolige, og vil have ønsket deres lærere i højere grad havde deltaget, så der kunne falde lidt ro over forsamlingen. Samtidig vil der havde været flere fra uddannelsessteder, som kunne følge op dagens temaer. Ambassadørudtalelse, mand 19 år: "Vi fik mange meget tunge og svære spørgsmål. Det kunne være svært at håndtere og finde svar til eleverne. Det er et stort ansvar at stå med." Vi lavede et forsøg i Aarhus, hvor en ambassadør lavede et "Take over" på vores regionale EN AF OS Instagram profil. Det vil sige, at ambassadørerne var redaktør før, under og efter eventen. Dette for at skabe synlighed og øget fokus på vores " #UNGUDENFILTER". Vores ambassadører og frivillige har også bidraget i arbejdet med at pakke de specialdesignede muleposer med informationsmateriale, som blev delt ud til alle events.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Elev udtalelse fra spørgeskemaundersøgelsen: "Jeg synes at det var hammer godt! Virkelig inspirerende." "Alt var som det skulle være, intet at klage over." " Jeg synes at I både belyste hvordan det er at være sårbar og pårørende til en med psykiske lidelser" Læreroplæg Nogle skoler har i forbindelse med læreroplægget prioriteret at engagere samtlige ansatte på skolen. Det være sig forstander, sekretær, køkkenpersonale, pedeller og ungarbejdere. Besøget var rammesat til at vare ca. en time og 30 min. Det er tilsvarende et alm. lærermøde. Det viste sig at være afgørende i forholde til samarbejdet på nogle efterskoler, da de er meget tidspresset, og mulighederne for at samle alle lærere samtidig er begrænset. Strukturen for læreroplæggene er som følgende: Fagligtoplæg 30 min. Pause 5 min. EN AF OS-ambassadøroplæg 30 min. og 30 min. dialog Afslutning og spørgsmål i forhold til det kommende elevoplæg 5 min. Fokus for det faglige oplæg er, at give lærerne viden og redskaber til, at spotte unge som er i psykisk mistrivsel. Vores indgang er, at vi anerkender mistrivsel blandt unge, som et generelt stigende problem i samfundet. Det er ikke betinget af den enkelte efterskole, at de oplever flere unge som ikke trives, og som har psykiske diagnoser. Udgangspunkt for PsykInfo Midt er, at rammerne for efterskolerne har et stort potentiale i forhold til at hjælpe de unge med at styrke deres trivsel og mentale sundhed generelt. Vi har i tale sat vigtigheden af at skolerne fortsætter arbejdet med fokus på trivsel, da det hænger uløseligt sammen med elevernes indlæring, personlige udvikling og fastholdelse i uddannelsessystemet. Præsentationen som danner grundlag for læreroplægget er vedlagt denne rapport. Der er udvalgt to nedslag i oplægget, som har gjort særligt indtryk på lærerne. Trivselsfolderen for lærer viser en oversigt over tegn på mistrivsel hos eleverne, og forslag til hvordan lærerne kan handle på den baggrund. Pointen om de glidende overgange mellem "trivsel" - "psykisk sygdom" var nyttig, og de konkrete handleforslag var netop det, som blev efterspurgt af lærerne. Flere lærer berettede, at de så mange unge i mistrivsel, men de følte sig ikke rustet fagligt til at byde ind med deres hjælp. Herfra udsprang en del debat, om skolerne kunne rumme elever med eksempelvis spiseforstyrrelse eller selvskade. Vores råd til forstander og lærerne var, at statistiskset så har de hvert skoleår elever tilknyttet skolen med disse problemer. Det er vigtigt, at de som skole er forberedt på at håndtere udfordringen, eksempelvis gennem en handleplan. De bør være åbne i forhold til disse problemstillinger. Konsekvensen kan være elever som skjuler deres adfærd, og evt. kun søger hjælp ved jævnaldrende. Det kan være farligt og skadeligt, hvis de unge ikke får tilstrækkelig hjælp i tide. Fordomme på lærerværelserne Hovedfokus for PsykInfo Midt - EN AF OS' indsatsen på efterskolerne er åbenhed om psykisk sygdom. Derfor skabte det en del debat, om hvorvidt og hvordan lærerne kan og skal indgå i tillidsfulde relationer med de unge elever: Den klassiske opdeling mellem at være den professionelle faglærer, og at være en voksen ressourceperson i elevernes liv. Flere lærer i talesatte, at de ikke så det som en del af deres rolle eller job, at indgå i mere end en faglig relation med eleverne. Det til trods for, at de viste, at elevernes generelle trivsel er en forudsætning for et sundt læringsmiljø. Lærerne var bange for at åbne op for noget hos de unge, som de ikke kunne håndtere eller hjælpe dem med. Derfor var lærerne særligt bange for, at være åbne overfor eleverne, omkring hvordan de oplevede elever i mistrivsels udvikling og adfærd. Også inddragelse af kollegaer, ledelsen samt de øvrige elever på efterskolen vagte stor usikkerhed. Fordommen om at professionen psykolog, havde eneret på området skulle nedbrydes. Dette blev i særlig høj grad understøttet af ambassadøroplæggene, som er beskrevet nedenfor. Vi formåede at tage denne fag-faglige debat ned på et niveau, hvor det blev i øjenhøjde med lærerne. De blev beskrevet som ildsjæle fremfor pensum-ryttere. Og ambassadørerne talte ind i deres hjerter i forhold til ønsket om at gøre en forskel for unge. Vores oplevelse er, at de største tabuer blev nedbrudt på lærerværelset i denne indsats. Ambassadørudtalelse: "Lærerne skulle overbevises om, at de skulle gøre noget aktivt – at de skulle byde ind som en voksen og ikke som psykolog eller ekspert. Det mærkede jeg også afhang af, hvor stort et fokus efterskolen havde på trivsel generelt." Ambassadøroplæg Vores frivillige ambassadører holdte som udgangspunkt oplæg i 20-30 min. med mulighed for spørgsmål undervejs og efterfølgende. På mange af efterskolerne fik vi et matchet mellem skolernes ønskede interesse område og ambassadørernes erfaringer. Særligt emnerne angst, selvskade og spiseforstyrrelse var efterspurgt. Det er vores oplevelse og den feedback vi har fået fra vores kontaktpersoner, at ambassadør oplægget har været særligt betydningsfuldt. Lærerne fik muglighed for, at høre inspirerende refleksioner på ungdomslivet, og bud på hvordan voksne bedst muligt kan støtte op i forhold til psykisk mistrivsel og psykisk sygdom. Lærerne stillede som ofte nysgerrige spørgsmål, og søgte sparring på nuværende og tidligere elever. Flere af EN AF OS-ambassadørerne inddrage fotos og gamle dagbogsnotater i deres oplæg, hvilket bidrog til deres oplæg på en meget personlig måde, som passede godt ind blandt personalet. Elevoplæg Langt de fleste efterskoler har valgt at gennemføre elevoplægget for samtlige elever. Vi har derfor ikke optalt antal klasser, som har deltaget til de enkelte oplæg, til trods for at det er opgivet i ansøgningen. Elevoplægget var rammesat til at vare tre timer. Strukturen for elevoplæggene er som følgende: Fagligtoplæg 30 min. i plenum Pause 20 min. Ambassadøroplæg 30 min. og 30 min. spørgsmål, eleverne var opdelt i grupper Pause 10 min. Workshop og udfylde evalueringsskema 60 min, eleverne var opdelt i grupper Fokus for det faglige oplæg er, at give eleverne viden om mental sundhed og psykisk mistrivsel. Oplægget blev understøttet af et Power Point med mange billeder, som viste forskellige scenarier og stemninger. Vores faglige oplæg er revideret løbende ud fra spørgeskemaerne udfyldt af eleverne. Vi begyndte i højere grad at inddrage eleverne undervejs i vores oplæg, på baggrund af elevernes tilbagemeldinger. Elev udtalelse fra spørgeskema: "Det faglige oplæg kunne godt blive lidt kedeligt. Det med ambassadørerne var super godt. De fortjener så meget bedre end hvordan de har det. Jeg synes de var super seje. Jeg kunne godt have tænkt mig at have hørt begge historier." Størst var begejstringen for ambassadør oplæggene. Her svarede 711 elever; 71% "Ja, det var rigtig godt" og 233 elever, 23% svarede "Det var okay". Der er også kommet talrige kommentere fra eleverne om, at de ønsker at høre mere fra EN AF OS-ambassadørerne. Det faglige oplæg blev også godt modtaget. Her besvarede 569 elever, 57% "Det var okay" og 248 elever, 25% "Ja, det var rigtig godt". Til spørgsmålet "Besøget fra EN AF OS har givet mig kendskab til, hvor jeg eller en ven kan få hjælp" svarede 287 elever, 29% "Meget enig, og 451 elever, 45% svarede "Enig". Til spørgsmålet " Besøget fra EN AF OS har betydet, at jeg vil hjælpe, hvis jeg har en ven, der får det svært" svarede 582 elever, 58% "Meget enig" og 279 elever, 28% "Enig". Som efterskoleindsatsen har udviklet sig, har vi arbejdet med at inddrage eleverne i højere grad under denne del af vores besøg. De blev stillet spørgsmål om diagnoser, om egne oplevelser med mistrivsel og om de kunne komme med eksempler på gode og dårlige hemmeligheder osv. Det gav en god stemning, og vi havde en større fornemmelse af eleverne fik noget med fra det faglige oplæg. Vi lagde stor vægt på vigtigheden af at indgå i forskellige fællesskaber i kampen mod ensomhed. Dermed talte vi ind i den ånd som er på efterskolerne af sammenhold og ligeværd. Eleverne blev introduceret for de forskellige ellementer, som handler om at styrke sin mentale sundhed udviklet af ABC for Mental Sundhed (http://www.abcmentalsundhed.dk/). Her med et særligt fokus på fællesskaber, og hvordan eleverne i øvrigt kunne regulere forskellige parametre i deres hverdag, så de kunne reducere følelsen af stress og mindske deres psykiske sårbarhed. Emnet mobning fik et særligt fokus på de specialefterskoler som PsykInfo Midt - EN AF OS besøgte. Vores kontaktpersoner på disse efterskoler kunne berette, at samtlige elever havde erfaringer med mobning fra deres folkeskoleforløb. Det havde påvirket dem i særlig høj grad – både faglige og socialt. Dermed var det et stort fokus fra skolernes side, hvilket vi afspejlede i det faglige oplæg såvel som i vores valg af ambassadører. Det var også et emne som de tog op med udgangspunkt i egne erfaringer. Det resulterede i stor begejstring blandt eleverne, og mange ambassadører fik et skulderklap og en krammer efter endt oplæg. Vores generelle indtryk var, at eleverne var ret åbne omkring deres erfaringer med psykisk mistrivsel og psykisk sygdom som pårørende eller den som selv var ramt. Der opstod en god dialog om dagens temaer med eleverne, og mange blev berørt af de personlige beretninger fra ambassadørerne. Ambassadørnes fokus var, at folde ungdomsliv ud under deres oplæg, og her fortalte en række af dem også om eget efterskole ophold. Her lykkedes EN AF OS-ambassadørerne med at skabe et håb hos eleverne, som vi fagpersoner ikke på samme måde kan byde ind med. Her slår effekten af erfaret viden frem for faglig viden igennem på en unik måde. Elev udtalelse fra spørgeskema: " Man kan meget bedre forstå det når man hører det fra en som har oplevet det selv. Det var rigtig godt!" Workshop Som en del af vores elevoplæg, har vi typisk afholdt forskellige workshops. Dette for at engagere eleverne, og sætte en ramme hvor eleverne dels kan prøve, at bruge den nye viden de har fået, samt mulighed for at tale med hinanden elev til elev. Afhængig af elevtallet og om det var en specialefterskole, lavede vi 2-3 forskellige workshops samtidigt. Her blev eleverne delt op i mindre grupper, typisk efter klasse årgange. Den mest benyttede workshop tog udgangspunkt i materialet Bryd Tavsheden (http://en-af-os.dk/brydtavsheden/index.html), som også blev præsenteret til læreroplægget. Her blev afspillet interaktive film om psykisk sygdom, hvor eleverne skulle diskutere indhold og udfald af de valgte besvarelser. I andre grupper arbejdede vi med collager om en god og dårlig skoledag. Og sidste workshop vi arbejdede med omhandlede en brevkasse, som de unge skulle besvare i grupper og dernæst i plenum. Elev udtalelse fra spørgeskema: "Jeg elskede det der klippe noget (workshop med collage) fordi jeg fik lavet noget meget fedt" På nogle efterskoler blev afslutningen på workshop-delen, at arbejde med styrkekort. Men inspiration fra andre aktører (https://positivpsykologi.dk/styrkekort/ , https://psykiatrifonden.dk/ ) har vi designet vores egne styrkekort. Her fik eleverne til opgave, at give hinanden et styrkekort med beskrivelse af en positiv egenskab, og en begrundelse for valget med baggrund i en oplevelse eleverne har haft sammen. Mange elever var begejstret for denne aktivitet, og flere skoler fik en stak styrkekort, så de fremadrettet kan bruge dem i deres trivselsindsats med de unge. Elev udtalelse fra spørgeskema undersøgelse: "Workshoppen var nice, den kunne der godt være mere tid til :)" "Det var rigtig godt med workshop, og det ville ikke skade med mere" Generelt ønskede eleverne flere oplæg fra de ambassadører som deltog i elev besøget. På et evalueringsmøde med ambassadørerne gav de også udtryk for, at de gerne vil havde været mere i spil under workshopdelen: "Hvorfor erstatte en unik livshistorie med en interaktiv video?" UNG UDEN FILTER Virkemidler på ungedagene var information, refleksion, en kendis-person, musik, en konkurrence, og ikke mindst personlige oplæg af unge ambassadører. Der var fokus på ung til ung kontakten, som har vist sig at have den bedste effekt i forhold til forebyggelse af mistrivsel generelt, da unge ambassadørerne fra EN AF OS fungerer som rollemodeller for andre unge og deler erfaringer med psykisk sygdom. Igennem deres personlige fortællinger med selv at have været i mistrivsel og kommet på rette kurs igen skaber de indlevelse og identifikation hos andre unge, som afføder respekt og motivation. Kunne man med fordel have gjort noget anderledes? • Mere aktiv inddragelse af elever og lærer. Elevudtalelse fra spørgeskema undersøgelse: "Lidt mere bevægelse og flere gruppesnakke." • Evt. 2 ambassadøroplæg pr. klasse, for at få et mere nuanceret billede. Elev ønske fra spørgeskema undersøgelse: "Flere historier om hvordan det er at leve med sygdommen og alt sådan noget fra dem selv og deres hverdag." • Uddanne EN AF OS-ambassadører til faciliteter workshops, så de bliver mere involveret • Fokus på elevtallet på de enkelte efterskoler, for at opnå det ønskede måltal som beskrevet i fondsansøgningen.. Hvis vi havde gået målrettet efter efterskoler med et højt elevtal, så skulle formen havde været anderledes, da vi ikke vil være ansatte nok til at gennemføre workshopdelen til elevoplæggene. Det er samtidig vores overbevisning, at vi ikke havde nået så bredt ud til efterskolerne geografisk samt til specialefterskolerne i samme grad, som vi er lykkedes med i denne indsats. Ideer til udvikling af efterskoleindsatsen Forældreoplæg Vi har løbende tilrettet vores oplæg til både lærer og elever, med baggrund i vores oplevelser af modtagelsen, feedback samt elevernes spørgeskemaer. Der er særlig stor interesse for ambassadørens oplæg. Sammen med en af vores EN AF OS-ambassadører har projektlederen for efterskoleindsatsen arbejdet med idéudvikling af efterskoleindsatsen med det sigte, at den skulle blive mere helhedsorienteret for de unge. Dette vil vi kunne opnå gennem inddragelse af elevernes forældre. Se beskrivelsen af: Idéudvikling af efterskoleindsatsen – Forældreoplæg bilag 2 UNG UDEN FILTER dagene har givet anledning til dialog blandt de unge elever på ungdomsuddannelserne. Der blev sat en ramme for åbenhed og nysgerrighed på emner som mental sundhed, mistrivsel, fællesskaber og ensomhed. Eksempel på program for eventen i Herning d. 20. februar 9-9.15 Check in – Velkomstkomite af ambassadørerne 9.15-9.30 Velkomst af Anders Stjernholm – Præsentations af dagens program 9.30-9.45 Mental sundhed – fagligt oplæg (Kahoot) 9.45-10.40 Livet uden filter – Unge EN AF OS-ambassadører viser deres POV film og der stilles spørgsmål via mobil 10.40-11 Pause – Drikke og frugt 11-12 Musik og foredrag af Danni Elmo 12-12.50 Frokost 12.50-13.50 Spørg os om alt, Unge EN AF OS-ambassadører – spørgsmål via mobil 13.50-14 Tak for i dag Feedback fra HF klasserne i Herning. Det var positivt; • At det ikke var en ekspert der kom og holdt foredrag, men mennesker der selv har oplevet psykiske problemer, gode emner, taget op på en afslappet og ikke, for sjov måde. • At der blev snakket om vigtige tabubelagte emner, god stemning, koncerten, historierne, komikeren løftede det, mad, spørgsmål og Kahoot. • Diversitet ift. de frivillige der stod frem med deres problemer. God underholdning i form af Stjernholm (konferencier som er standup komiker med ADHD). • Det var at se menneskers hverdag, "Uden filter", at det var rart. Følgende er eksempler på spørgsmål som blev stillet af eleverne på ungdomsuddannelserne til vores EN AF OS-ambassadører. Dette under aktiviteten "Spørg os om alt", som er inspireret af TV programmet "Spørg mig om alt" der har været bragt på DR3. Citater fra unge – spørgerunde "Spørg os om alt" Fokus på åbenhed omkring udforinger: "Har det svært ved at forklare mine venner hvor dårligt jeg har det pga. at jeg er skide god til at holde en facade. Det er vigtigt for mig at folk forstår mig. Hvad gør jeg?" Et lille opråb om hjælp og udtryk for bekymring: "Hvad gør jeg, hvis jeg kan mærke der er noget galt med mig, men får at vide, at der ik' er noget galt med mig?" Pårørende vinkel: "Min mor har borderline, det har hun haft i et år nu. Hvordan kan jeg bedst muligt kommunikere med hende?" Et udtryk for den herskende ungdomskultur: "Kan ikke få mig selv til at sige noget til venner og familie da jeg ikke føler det er deres problem. Og får det værre af at gøre dem ked af det. Så det nemmere at lyve" Kunne man med fordel have gjort noget anderledes? • Mere samskabelse mellem kommunerne og de lokale foreninger i arbejdet med udvikling af program og konkrete arbejdsopgaver under selve eventen. • Fokus på fysisk aktivitet kunne have bidraget positivt til programmet, men det blev valgt fra grundet økonomi. Vi erfarede at rammen var vigtig. En location med et ungdommeligt twist kunne have bidraget til at skabe en anden stemning, og lagt op til andre aktiviteter. Eksempelvis hvis vi også havde haft grupperum til disposition, så kunne vi have øget inddragelsen af de unge i workshops. • Større inddragelse af de deltagende unge, blev der arbejdet med løbende. Dette bl.a. gennem en quiz om mental sundhed via Kahoot. • Inddragelse af studievejledere under eventen. Dette for at klæde studievejlederne på til at tage imod de studerende, som vil søge råd og vejledning på deres uddannelsessted efter deltagelse til UNG UDEN FILTER.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start