Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Etab. af gruppeterapiforløb

KFUKs Sociale Arbejde

Om donationen

Reden i Aalborg er et ikke-offentligt tilbud til kvinder i prostitution eller med mén fra et liv i prostitution. I Reden vil man etablere et gruppeterapiforløb for kvinder, der ønsker at forlade eller allerede har forladt prostitution, og som er i risiko for at blive socialt ekskluderede. Erfaringerne fra et lignende projekt fra Svanegrupperne i København skal bruges til at støtte kvinderne i at skabe et nyt liv og sikre, at de bliver en del af det lokale samfund. Typisk har kvinderne ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og store udfordringer med nære relationer og tro på egne evner. I projektet skal 48 kvinder igennem de næste tre år tilbydes gruppeforløb ledet af en psykolog og med en tilknyttet mentor, der selv er tidligere prostitueret og i dag har erfaring med terapi og pædagogik. Grupperne mødes til sessioner med temaer som selvværd, grænsesætning og intimitet, og der vil være en telefonrådgivning, hvor kvinderne kan få råd og støtte fra mentoren. Der vil også være et særligt tilbud til de kvinder, som har eller ønsker at stifte familie, som kan medvirke til at forebygge, at børnene oplever de samme udfordringer med grænsesætning og andre sociale problemer som deres mødre. Ambitionen er, at projektet kan fortsætte i regi af Reden Aalborg efter projektets afslutning.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
KFUKs Sociale Arbejde
Støttet beløb
600.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er ansøgt og bevilliget midler til forsættelse af projektet hos Socialstyrelsen – Prostitutionspuljen, Indsats på prostitutionsområdet. Disse midler dækker 3 forløb i perioden 01.01.18 – 31.07.19. Herigennem er der således modtaget støtte til gennemførsel af 3 Svanegruppe forløb: Forår 2018, Efterår 2018 og Forår 2019. Der er ligeledes modtaget tilsagn til støtte af Svanegruppens gennemførsel i perioden fra 01.08.19 - 31.12.19 dvs. i efteråret 2019 via OAK Foundation. På denne måde kan vi således forsætte med Svanegrupperne i 4 forløb endnu, men har et forsat arbejde i forhold til at finde en videre finansiering fra og med Forår 2020.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overførsel af Best practice af Svanegruppe konceptet fra København til Aalborg: Der er som planlagt gennemført fire Svanegruppeforløb i henholdsvis foråret 2016, efteråret 2016, foråret 2017 samt efteråret 2017, og det er således gennem nærværende projekt lykkes, at overføre best practice vedr. konceptet ”Svanegrupperne”, der har eksisteret i 10 år i København, til den nystartede Rede i Aalborg. Via projektet har det været muligt at tilbyde Redens målgruppe gruppeterapi, ledet af Redens nu faste psykolog Lone Bjerg, samt anden støtte og vejledning med udgangspunkt i den enkeltes behov ved projektleder/rådgiver og mentor. Derudover har det været grundlæggende at kunne tilbyde gruppeterapi til Redens målgruppe i Reden Aalborgs opstartningsfase. Projektet har på denne måde muliggjort, at Svanegrupperne fremover bliver en integreret del af Reden Aalborgs faste tilbud. Projektets deltagere: Forår 2016, deltager antal: 7 kvinder Efterår 2016 deltager antal: 6 kvinder Forår 2017, deltager antal: 6 kvinder Efterår 2017, deltager antal: 6 kvinder Antal unikke kvinder i alt: 13. Heraf vurderes 6 af kvinder til at have været stabile i mindre grad og 7 kvinder at have været stabile i høj grad i perioden. Antallet af deltagere vurderes således til at have været mindre end forventet. I denne betragtning bør det inddrages, at målgruppens personlige problemstillinger har været sværere end forventet, hvilket ligeledes kan betragtes, som en barrierer for at skabe kontakt til mulige deltagere. Projektets medarbejdere: Psykolog, Redens faste psykolog Lone Bjerg har været tilknyttet Svanegruppeforløbene i hele projektperioden som planlagt. Mentor, med egen prostitutionserfaring blev langtidssygemeldt efter første forløb, og det har i projektperioden ikke været muligt at finde en kvalificeret erstatning herfor. Vi har haft kontakt til flere mulige kandidater, men ingen vurderes til at have den formåede robusthed, psykiske styrke samt faglighed det kræver, at være mentor for Svanegruppen. Mentors opgaver med at støtte og følge op med deltagerne mv. har midlertidig været varetaget af projektleder og sociolog Jeanette Dam Kaastrup, der har siddet med til alle sessionerne. Dette har været en midlertidig løsning. Vi har per 1. februar 2018 nu endelige fundet en person med egen prostitutionserfaring, der har det fornødne overskud og kvalifikationer til at varetage stillingen fremover. Som beskrevet ovenfor, har Svanegruppen været uden mentor med egen prostitutionserfaring i 3 ud af 4 forløb, og dermed uden en mentor med kendskab til den subjektive vinkel både på det at have været i prostitution og det at forlade prostitution. Dette har naturligvis påvirket projektet på den måde at deltagerne ikke har haft mulighed for at lave denne spejling i en rollemodel, hvilket er en mangel i forhold til det oprindelige koncept i Svanegruppen. Omvendt er der kommet mere ro i gruppen, og dermed mere tid og fokus på fordybelse og det terapeutiske arbejde. For at tackle dette, har der været øget fokus på den spejling, der foregår deltagerne i mellem. For at kompensere for den manglende mentor med egen erfaring i forhold til at forlade prostitution, har vi både i Efteråret 2016, Foråret 2017 samt Efteråret 2017 haft besøg af henholdsvis mentoren der gennem 10 år har været tilknyttet de københavnske Svanegrupper samt en frivillig mentor og tidligere deltager i Svanegruppen København, samt én tredje kvinde, der tidligere har været i prostitution, men i dag har fundet vejen videre uden prostitution. Alle 3 har deltaget ved at fortælle om deres vej ind – og ud af prostitution, samt de medfølgende glæder og udfordringer, der har været på deres vej. Alle tre fortalte åbent og frit om deres egene historier og har været åbne for spørgsmål mv. fra grupperne. 4 af deltagerne i Svanegrupperne har i foråret 2017 og efteråret 2017 tilmed været tilknyttet Reden Aalborgs Peer to Peer projekt. Projektleder, har som planlagt gennem hele projektperioden ligeledes ageret rådgiver/vejleder for deltagerne efter behov, samt erstattet mentor i visse funktioner. Dokumentation: Projektets resultater er som planlagt målt via POMS skemaer. Vi har som planlagt anvendt “POMS Profile of Mood States -Technical Update” af Doulas M.McNair, Maurice Lorr, Leo F. Droppleman (2011). Økonomi: Der var i det endelige budget ikke afsat midler til 6 forløb, men i stedet til 4 forløb. Der var i det endelige budget heller ikke afsat midler til et 12 timers internat eller til en familieterapeut ”Nanny” som beskrevet i ansøgningen. Projektet har været medfinansieret af OAK Foundation til dækning af lønomkostninger til mentor og psykolog samt i forbindelse med det opsøgende arbejde. OAK Foundation har i alt støttet projektet fra 01.08.16 til 31.07.17 med kr. 109.723. Indhold i ”Svanegrupperne”: Hver Svanegruppemøde har været indledt med et let aftensmåltid inden terapien er gået i gang. Dette har været et led i at opnå både en fysisk mæthed, men ligeledes at opnå et ligeværdigt fællesskab og samvær omkring måltidet, hvilket vurderes til at have bidraget til den enkelte deltagers følelse af samhørighed og tryghed i Svanegruppen. Vi har i perioden også arbejdet for at konkretisere den psykologiske metode, der anvendes i Svanegruppen i Aalborg: Fællesnævneren i Svanegruppen er, at deltagerne er eller har været i prostitution, hvilket er unikt for gruppen, idet prostitution ofte er en ”hemmelighed”, der er forblevet usagt i andre terapeutiske tiltag. Dette gør, at kvinderne her ikke behøver at tilbageholde erfaringer og reaktioner, og at kvinderne ofte kan profitere af hinandens erfaringer og udvikling. Terapeutisk metode: Selvom der benyttes andre terapeutiske metoder, er traumeteori og traumeterapi det faglige grundlag for behandlingen i Svanegruppen. Traumeterapi baserer sig på en styrkelse af nervesystemet gennem nænsom og langsom bearbejdning af traumer, temaer og oplevelser knyttet til disse. Der arbejdes også for en forståelse og genkendelse i forhold til, hvordan gamle erfaringer påvirker oplevelsen og reaktionen i nutiden, og hvordan man gennem øvelser og en ny forståelse af sig selv kan reducere følelsesmæssig overvældelse, der ofte karakteriserer kvinderne i gruppe. Gennem dette arbejde gives der mulighed for at finde egen styrke og nye handlemuligheder. En forudsætning for ovenstående er, at gruppen opleves som en ”tryg base”, hvor kvinderne kan arbejde med sig selv uden fordømmelse og meningsdannelse. Det terapeutiske forløb Under forløbet arbejdes der med følgende temaer: - Selvværd og selvtillid - Opvækstfamilien: erfaringer, tilknytning og belastninger - Relationer og grænser - Nærhed, kærlighed og seksualitet - Tilbagefaldsstrategier Vægtningen af de enkelte temaer svinger i forhold til de behov, der udspringer fra gruppedeltagerne. Metoderne i arbejdet med gruppen, kan opdeles i: - Psykoedukation - Kropsøvelser - Individuel terapi i gruppen - Gensidig erfaringsudveksling - Selvrefleksion via tegninger eller andre øvelser Psykoedukation omhandler: generelle fysiske, psykiske og sociale følger efter prostitution, nervesystemets reaktioner på stress og belastninger, angst og depression. Kropsøvelserne er enkle og har dels til formål at øge kvindernes tilstedeværelse og fornemmelse af egen krop, dels en støtte til, hvordan fokus på krop og åndedræt kan afhjælpe/minimere utilsigtede følelsesmæssige reaktioner. Der arbejdes med øvelser inspireret fra SE-traumehealing og mindfulness. Den individuelle terapi baserer sig på metoder hentet fra traumeterapi, mentaliseringsbaseret terapi, kognitivterapi og psykodynamisk terapi. Der fokuseres på ressourcer og på at opnå et positivt og realistisk selvbillede. Den individuelle terapi kan tage udgangspunkt i noget den enkelte deltager ønsker at arbejde med, eller mere spontant kan udspringe af ”siden sidst” runden, som altid er en del af sessionen start. En væsentlig del af den individuelle terapi er at styrke den enkeltes evne til mentalisering med henblik på at kunne mærke sig selv og egne behov og at kunne udtrykke sine egne indre tilstande. Den gensidige erfaringsudveksling er en terapeutstyret samtale i gruppen, hvor der arbejdes med ét tema i gruppen. Herigennem får deltagerne mulighed for at sætte ord på egne erfaringer og vanskeligheder og for i en gensidighed at opleve indbyrdes forskelle og ligheder, og hente sympati, empati og gode råd hos hinanden. Selvrefleksion gennem tegninger og andre øvelser har til formål at få oplevelser af sig selv, som ikke er sprogligt baseret, men som udspringer af en intuitiv tilgang, der kan synliggøre ressourcer, vanskeligheder og selvforståelser, som kan ligge skjult bag ord. Hver sæson afsluttes med gensidig evaluering og med feedback til gruppelederne vedrørende positive og negative aspekter i den netop afsluttede gruppeforløb.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Idet projektet har været en stor del af opstartsperioden i Reden Aalborg, der kun har eksisteret siden efteråret 2014, har det som nævnt været grundlæggende at kunne tilbyde Redens brugere, at deltage i Svanegruppen. Samtidig har det været en udfordring at rekruttere egnede deltagere til Svanegrupperne, da deltagelse udover dansk sprog og stoffrihed, som kræves jf. konceptet, også stiller krav til deltagerene omkring flg.: 1. At deltagerne har taget aktiv stilling til at vælge prostitution fra 2. At de har mod til at dele deres erfaringer fra prostitutionslivet med andre 3. At have en vis grad af forståelse for, hvad livet i prostitution har gjort ved dem Vores erfaringer er blandt andet, at det tager tid at opbygge en velfungerende Svanegruppe med deltagere, der kan møde op til samtlige terapisessioner gennem alle 17 uger. Dette handler i høj grad om den langvarende tillidsrelation mellem medarbejdere og Rednes brugere, hvor de retrospektivt begynder at forholde sig til deres livssituation og får lyst til at tage del i fællesskabet og terapien i Svanegruppen. I Redens daglige arbejde med at støtte og vejlede kvinderne, sker der således meget forarbejde til Svanegruppen, hvor kvinderne modner sig til at deltage i Svanegruppen. Nogle af Redens brugere bliver i forbindelse med visitationssamtalerne med psykologen, vurderet til, ikke at være egnet til deltagelse i Svanegruppen. Dette kan blandt andet skyldes, at psykologens vurdering har været, at kvindernes traumer har været for store til at kunne rummes af de øvrige deltagere, eller at de ikke har været klar til lytte til andres fortællinger, fordi de endnu ikke selv har været klar til at arbejde med deres egne erfaringer, traumer mv. I enkelte tilfælde har vi henvist kvinder, der har været til visitationssamtale og deltagere, der har været optaget i gruppen videre til individuelle forløb andre steder eller til psykiatrien. Til forskel fra Svanegrupperne i København, har vi i Aalborg gjort Svanegrupperne til en fysik integreret del af Reden Aalborg, så der hurtigt og effektivt er blevet fulgt op på deltagerenes sociale-, psykiske-, -fysiske eller praktiske problemstillinger med rådgivning, vejledning, bisidder funktion eller via Redens øvrige tilbud som Café, Sundhedsklinik og sociale aktiviteter. Ud fra de nuværende erfaringer, vil vi fremadrettet, i forbindelse med rekruttering, indtænke et nyt og tættere samarbejde med psykiatrien og privatpraktiserende psykologer for gensidig henvisning, da vi gentagende gange oplever, at deltagerne ikke før har haft fokus på at prostitutionsproblematikkerne, når de har været i behandling. Prostitutionsproblematikkerne har vist sig at være for tabubelagte, og derudover har skyld- og skamfølelserne været for store til, at deltagerne i deres tidligere behandling har haft mod til at blot at nævne deres prostitutionserfaring over for behandlerne.