Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fase 1: Udvikling af indsats overfor overvægtige børn og deres forældre

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Om donationen

”The Healthy Childhood Study” er den første ud af tre faser i et projekt, der vil udvikle, pilotteste og afprøve en intervention målrettet spædbørn og deres familier. Gennem nyudviklet indhold i sundhedsplejerskernes arbejde med nybagte familier, er målet at forebygge overvægt i barndommen. Projektet udvikles i samarbejde med nybagte spædbørnsfamilier og sundhedsplejersker.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
Støttet beløb
2.500.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
The Healthy Childhood Study er del af Center for Interventionsforskning på Statens Institut for Folkesundhed ved SDU og er ligeledes på instituttet forankret i en række forskningsgrupper med fokus på børn og unges sundhed. Dette sikrer en stærk videnskabelig og organisatorisk forankring af projektet. Projektets forankring i praksis har ligeledes været gennemgående i de gennemførte aktiviteter. Dette er blandt andet synlig via gennemførelse af interviews med sundhedsplejersker fra i alt 20 kommuner, besøg i flere kommuner, gennemførelse af forældreinterviews, afholdelse af to workshops med deltagelse af ledende sundhedsplejersker og sundhedsplejersker fra en række danske kommuner samt et tæt samarbejde med Center for Forebyggelse i Praksis i KL.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som det fremgår af beskrivelsen af The Healthy Childhood Study, består projektet af i alt tre faser, hvoraf den oprindelige ansøgning til TrygFonden dækkede fase I. Fase I består yderligere af en række trin, hvoraf det bevilligede beløb (jævnfør bevillingsskrivelsen) dækkede behovsdækning samt outcome/teori. Hver af disse involverer en række aktiviteter. Disse er listet nedenfor, hver suppleret med en status på deres gennemførelse. 1) Systematisk beskrivelse af de vigtigste modificerbare determinanter for tidlig overvægt / Status: Dette er gennemført og løbende opdateret ved systematisk gennemgang af relevant videnskabelig litteratur. 2) Systematisk oversigt over strukturer, facilitatorer og barrierer i den danske kommunale sundhedspleje i forhold til indførelse af en tidlig overvægtsindsats (capacity assessment) / Status: Dette er gennemført via interviews med 23 ledende sundhedsplejersker og sundhedsplejersker fra i alt 20 kommuner. 3) Analyse af forældres oplevelse af barrier og facilitatorer for adfærdsændringer samt deres oplevelse af at modtage besøge af sundhedsplejersken / Status: Dette er gennemført gennem interview med 7 familier. 4) Fastsættelse af hoved- og delmål / Status: Dette er gennemført og hoved og delmål er defineret i den endelige programteori. Yderligere er delmål detaljeret specificeret i matrixer med definition af henholdsvis change objectives og performance objectives (jævnfør brug af Intervention Mapping). 5) Konstruktion af endelig programteori - inkl. indledningsvis bestemmelse af relevant adfærdsteori / Status: Denne er konstrueret - på baggrund af valgt relevant adfærdsteori og de tidligere definerede hoved- og delmål. 6) Identifikation af mulige måleinstrumenter / Centrale eksisterende måleinstrumenter er identificeret på baggrund af de producerede matrixer for change objectives og performance objectives. Ligeledes er information om kendt validitet af de identificerede relevante måleinstrumenter indsamlet. Da de aktiviteter, som den bevilligede financiering dækker, alle har som formål at kvalificere den videre udvikling af den endelige indsats (ikke dækket af denne bevilling) eksisterer produkterne af de ovenfor gennemførte aktiviteter som en lang række interne projektdokumenter. Som eksempel på disse er (under punktet omkring måling af projektets effekt) vedhæftet en opsamling på den gennemførte kommunale capacity assessment.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
For at opnå en relevant og effektiv forebyggende indsats er det afgørende, at udviklingen af indsatsen gøres systematisk og evidensbaseret. Dette er derfor stærkt karakteriserende for udviklingen af The Healthy Childhood Study, og specifikt er det valgt at anvende planlægningsredskabet Intervention Mapping. Intervention Mapping protokollen sikrer netop, at udviklingen sker systematisk, evidensbaseret og forankret i sund og relevant teori. Mange tidligere sundhedsfremmende indsatser har ikke været succesfulde i forhold til at opnå den ønskede effekt. I projektgruppen omkring The Healthy Childhood Study er vores vurdering, at en succesfuld indsats nødvendigvis forudsætter en systematisk, evidensbaseret og teoretisk forankret udvikling og implementering og den anvendte tilgang for indsatsens udvikling er valgt på baggrund af dette. Vores vurdering er, at dette er en nødvendig tilgang og vi vurderer derfor ikke, at en anden tilgang kunne have været valgt med fordel.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet