Søg støtte

Søg

Selvevaluering

GP focus on family resilience

Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Om donationen

Denne donation går til et projekt om bedre trivsel i nye familier med udgangspunkt i Robusthed.dk. Børns trivsel og mentale sundhed senere i livet påvirkes allerede før fødslen af bl.a. moderens stresshormoner og rygning, og efter fødslen påvirker forældrenes trivsel også barnets udvikling. En tæt og positiv relation mellem barn og forældre øger barnets evne til at håndtere problemer og modgang, og forskerne vil derfor udvikle og afprøve indsatser, som både hjælper forældrenes mentale helbred, og som styrker forældre-barn relationen. Programmet Robusthed.dk er et internetbaseret system, som vil kunne anvendes af den praktiserende læge til at vurdere mentalt helbred hos forældre og barn samt barnets emotionelle og kognitive udvikling i forbindelse med børneundersøgelserne. Målet for indsatsen er at opnå bedre mental sundhed og sproglig udvikling hos barnet samt at forbedre forældrenes mentale sundhed, interaktion med barnet og barnets motorik. Bag projektet står en bredt sammensat forskningsgruppe med deltagere fra Enheden for Almen praksis, Psykologisk Institut og Økonomisk Institut fra Københavns Universitet. Hertil kommer deltagere fra University of Aberdeen og Göteborgs Universitet.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab
Støttet beløb
976.500 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er i gang med at brede projektet ud til 100 praksis og samtidig får vi lavet en videnskabelig evaluering af interventionen. Dette arbejde sker med en meget stor bevilling fra TrygFonden!

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet fik afprøvet en lang række forhold, som har betydning for gennemførelse af en stor randomiseret afprøvning af Robusthed.dk i de forebyggende svangre- og børneundersøgelser i almen lægepraksis som redskab til at styrke familietrivsel. Specielt blev der udviklet kurser og materialer til praktiserende læger, som sætter fokus på børns mentale sundhed og brugen af Robusthed.dk. Der var ikke problemer med at rekruttere læger til pilotstudiet; men gennem interview med lægerne blev det klart, at en række tiltag må iværksættes for at opnå rekruttering til det større randomiserede forsøg. Kvinderne og småbørnsfamilierne var interesserede i at deltage og på baggrund af interview med deltagerne forventes meget stor tilslutning i den større undersøgelse. Tracking af deltagernes trafik på Robusthed.dk viste samtidigt, at det er nødvendigt løbende at sende remindere, som kan styrke brugen af interventionen blandt deltagerne. Interview med deltagerne viste, at interventionen bør styrkes ved at Robusthed.dk tilpasses og målrettes småbørnsfamilier. De deltagende familier havde en meget høj svarprocent på alle udsendte spørgeskemaer. På baggrund af feasibility-studie har projektgruppen kunnet udarbejde en ansøgning til TrygFonden om finansiering af et stort randomiseret studie (og opnået bevilling).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var helt afgørende for det efterfølgende randomiserede kontrollerede forsøg, at vi fik mulighed for at udvikle redskaber til de praktiserende læger (kurser med fokus på mental sundhed og nye børnejournaler) og afprøve funktionen af Robusthed.dk til småbørnsfamilier. Vi opdagede undervejs, at vi med fordel kunne ændre pilotprojektet, så vi fx kørte 2 kurser for læger, hvor andet kursus var modificeret ud fra erfaringer fra første. På tilsvarende vis lavede vi serier af interview med deltagerne, hvor ophold mellem serierne blev brugt til at modificere indholdet. Rekruttering af lægerne til pilotprojektet skete ud fra kendskab til lægerne. Det havde været bedre, at forsøge med tilfældig invitation for at afprøve interessen mere bredt blandt læger.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet