Søg støtte

Søg

Selvevaluering

info- og rekrutteringskampagne

Børns Voksenvenner Roskilde

Om donationen

Børns Voksenvenner har siden 1990 arbejdet for, at etablere venskaber mellem ressourcestærke voksne og socialt udsatte børn. Rekrutteringen af nye frivillige er et hårdt arbejde for foreningens lokalafdelinger, og særligt mandlige voksenvenner er der mangel på. Med dette projekt vil Børns Voksenvenner køre en stor reklamekampagne, hvor der i hvert lokalområde vil blive afholdt fire events. Sideløbende med de mange events vil der være en fælles annonceringskampagne i hele Region Sjælland, der vil være særligt målrettet ressourcestærke mænd. Det er håbet, at kampagnen vil kunne tiltrække nye Voksenvenner til de 50 børn, der på nuværende tidspunkt er på venteliste.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Børns Voksenvenner Roskilde
Støttet beløb
1.028.000 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Centerby Roskilde var primus motor på projektet og havde en del erfaring med events. Disse erfaringer er blevet udviklet og organiseret gennem projektet således at der nu forelægger event planer for minimum 1 år frem. Antallet af årlige events er fordoblet og hvor hele ansvaret før lå på den ansatte er det nu fordelt på 4 eventmagere, der hver i sær står for 1-3 årlige arrangementer. Køge var en forholdsvis nystartet forening da projektet startede. De har været inde i en rivende udvikling på alle fronter og har nydt godt af at lære af de andre foreningers know how i det tætte projektsamarbejde. De er nu i den grad selv i stand til at planlægge og afholde events og de samarbejder med Roskilde omkring nogle af dem. Her er det ofte Køge der får de gode ideer og laver forarbejdet. Køge har nu 3 frivillige der står for at planlægge events og de har 7 frivillige der på skift deltager i afviklingen af events. Slagelse har ligesom Roskilde fordoblet antallet af årlige events. Ansvaret for organiseringen ligger stadig fortrinsvis hos formanden, men der er nu 11 frivillige til at ordne de praktiske opgaver omkring events. De nye events der er kommet til har fået flere elementer tilført. Der er blandt andet ofte konkurrencer og lignende. Næstved har hele tiden været gode til at afholde events, men ofte følte de ikke at der kom de forventede resultater. Derfor har fokus været på at forbedre de events der allerede var implementerede i årshjulet. Dette er til fulde lykkes og Næstved har holdt det største arrangement af alle foreningerne, nemlig TV2 løbet. Det er formanden der i samarbejde med bestyrelsen planlægger events og den samlede bestyrelse der sammen med et par voksenvenner står for selve afviklingen. Holbæk. I det første år af projektperioden planlagde og gennemførte Holbæk 2 større events med succes. Desværre lukkede foreningen i sommeren 2015, da den ikke kunne mønstre de 5 bestyrelsesmedlemmer, som der kræves ifølge vedtægterne. Der er i skrivende stund oprettet en arbejdsgruppe der organisatorisk hører under Centerby Roskilde. Vi holder 4 Regionsmøder årligt i forhold til før projektstart, hvor vi holdt 1. Emnerne er ikke længere kun markedsføring. Vi har også punkter omkring selve kerneydelsen og støtter hinanden med viden og gode ideer. Det er nu meget nemmere end før at tage telefonen og ringe til en af de andre frivillige. Vi kender hinanden og ikke mindst, vi ved hvem der ligger inde med viden eller netværk, når vi har brug for det. Der er helt sikkert skabt en langt større tryghed og sammenhold i regionen og vi er enige om at arbejde for at dette samarbejde fortsætter og gerne udbygges i fremtiden. Vi har etableret et grundlag for at der skabes langt flere venskaber i fremtiden. Vi har skabt et samarbejde i Regionen som vi er stolte af. Vi kan desværre ikke prale af at have knække rekrutteringskoden, men vi er mange gange klogere på hvordan vi kan fortsætte jagten på mænd, så stadig flere drenge kan få en mandlig voksenven. Undervejs har vi mistet næsten halvdelen af foreningerne i Regionen. Men de erfaringer vi gjort os ved at være med omkring bordet når svære beslutninger om at lukke små foreninger er taget, samt de erfaringer omkring hvor sårbart et samarbejde er, når medlemmer af fællesskabet obstruerer. Disse mindre rare oplevelser som vi har haft undervejs, er blevet vendt til erfaringer som allerede bruges af Landsforeningen til forbedringer i organisationen. (se under pkt. Vidensdeling)

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til det opstillede mål, at alle 7 foreningen blev i stand til at planlægge og gennemføre events blev målet nået for 5 ud af de 7 foreninger. 2 ud af de 7 foreninger gennemførte ikke projektet. Foreningen i Ringsted lukkede da de frivillige i bestyrelsen af personlige årsager ikke havde mulighed for at fortsætte. Foreningen Lolland/Falster blev ekskluderet af landsforeningen på grund af samarbejdsvanskeligheder, hvilke også var en udfordring på arbejdsmøderne i den tid de var med i projektet. Foreningen i Holbæk lukkede som selvstændig forening. De nåede dog at planlægge og gennemføre flere events. En arbejdsgruppe i Holbæk arbejder videre under Centerby Roskilde. I forhold til det opstillede mål at tilgangen af henvendelser fra potentielle voksenvenner øges med 40 % er der målt de 4 foreninger der gennemførte projektet. Desværre har det vist sig at vi ikke har kunne måle sikkert på resultaterne i forhold til dette mål. Vi havde håbet at den statistik som Landsforeningen indhenter omkring mange forhold i vores organisation kunne bruges. Men det viser sig at det at registrere henvendelser er en vanskelig størrelse og vi har ikke fundet et system der virker og er validt. Flere foreninger har slet ikke sendt deres statistik ind i nogle kvartaler. I forhold til det opstillede mål omkring venskabsmatch, som vi anså som en succes, hvis antallet var forøget med 30 % eller derover. Her har vi også kun målt de 4 foreninger der gennemførte projektet: Roskilde har forøget antallet af venskabsmatch med 8 % Foreningen i Køge startede i 2014 som nyetableret forening. De lavede derfor ingen venskaber i det første år. I 2015 etablerede de 6 venskabs match, hvilket giver en forøgelse på 600%. Dette tal skal derfor ses med dette i mente. Slagelse har forøget antallet af venskabsmatch med 120 % Næstved har forøget antallet af venskabsmatch med 140% I alt en forøgelse på 87% fra 2014 til 2015. Hvis vi udelukker tallene fra Køge er antallet af match fra de 3 andre foreninger forøget med 61% i alt

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Foreningerne har udfyldt et evalueringsskema hvor de blandt andet skulle give udtryk for tilfredsheden med de forskellige aktiviteter. Se besvarelserne under punktet Effektmåling. Ifølge besvarelserne er tilfredsheden med de valgte aktiviteter 183 ud af 240 mulige. Under projektet holdt vi jævnlige planlægnings og informationsmøder med de foreninger der deltog i projektet. Disse møder var præget af at repræsentanten fra en af foreningerne havde vanskeligt ved at forstå hvad projektet gik ud på, og hvad samarbejde i særdeleshed er, og derfor i den grad var et forstyrrede element på møderne. Efter at have forsøgt forskellige løsningsmodeller valgte projektlederen at ekskludere vedkommende fra projektet. Dette skulle set i bakspejlet være sket på en meget tidligere tidspunkt. Ellers føler vi at aktiviteterne var velvalgte fordi de var meget forskellige, ramte bredt og dermed opfyldte formålet med at nå ud til målgruppen. Ud til Hr. og Fru Danmark.