Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Lev livet med en lungesygdom

Lungeforeningen

Om donationen

600.000 danskere lever i dag med en lungesygdom – heraf lever 320.000 med sygdommen KOL. Lungesygdomme kan have store konsekvenser for patienternes hverdag og føre til ensomhed og isolation. For borgere med KOL stopper kommunens rehabiliteringstilbud efter 12 uger på trods af, at flere ville have gavn af et længere forløb. Det forventes, at borgerne efter rehabiliteringen selv fortsætter træningen, hvilket mange ikke gør. Lungeforeningen arbejder for at mindske antallet af danskere, der udvikler en lungesygdom, og for at forbedre livskvaliteten for lungesyge. I Hovedstaden har Lungeforeningen på nuværende tidspunkt 9 lokalafdelinger og 17 træningsnetværk med 10-30 lungesyge i hver gruppe. Denne donation skal gå til et projekt, der strækker sig over to år, og som har til formål at forbedre vilkårene for lungesyge danskere gennem opkvalificering af de eksisterende træningsnetværk. Dette skal gøre de lungesyge bedre i stand til at fortsætte rehabiliteringen, efter de kommunale tilbud slutter. En del af opkvalificeringen omfatter etableringen af en instruktøruddannelse for at sætte yderligere fokus på lungesyges behov. Instruktørerne vil alle være lungesyge, som har opnået en god mestring af deres liv med sygdommen. Uddannelsen vil indeholde træningsøvelser, vejrtrækningsøvelser, læren om lungernes funktion, skadebehandling, afspænding og førstehjælpsundervisning.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Lungeforeningen
Støttet beløb
500.000 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er i høj grad blevet forankret – bl.a. med stor hjælp fra lokalafdelingerne i de to regioner, som jævnligt har kontakt til netværkene, og dermed gør reklame for træningen og andre gode aktiviteter som de respektive netværk laver for deres medlemmer. Forankringen af projektet styrkes yderligere gennem et godt og solidt samarbejde med langt de fleste kommuner i begge regioner. Et samarbejde, som fx betyder, at sundhedsfaglige på kommunens rehabiliteringshold henviser til netværkene.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets målsætning er blevet reduceret ud fra bevillingens størrelse, og derfor er succeskriterierne anderledes, og antallet af nye netværk der skal skabes er mindre end i den første ansøgning. Vi har ikke nogen it-del med og delen med de sociale medier og stormødet har vi også fjernet fra projektet. Vi fik uddannet 2 hold af instruktører i projektet. Èt hold blev uddannet i samarbejde med fysioterapeuter fra Høje-Taastrup sundhedscenter og det andet hold i samarbejde med Frederiksberg.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev i sin slutfase, som så meget andet, ramt af Covid-19 pandemien og det betød at flere af de fysiske opfølgningsmøder blev aflyst/udskudt. Vi kunne med fordel have prøvet at etablere digitale møder med instruktørerne i stedet. Herudover tænker vi også at der kunne have været flere opfølgende møder for netværkene på tværs, så de kunne vidensdele med hinanden. Udendørs aktiviteter er også noget der godt kunne have været mere af, og det vil vi fokusere på fremadrettet.