Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Livskvalitet på tværs

Guldborgsund Kommune, Distrikt Midt

Om donationen

Guldborgsund Kommune – Center for Sundhed og Omsorg arbejder målrettet med at udvikle den frivillige indsats på plejecentrene for at øge de ældres livskvalitet. De tre distrikter i kommunen har derfor arbejdet med at implementere Cykling uden Alder, hvor frivillige cykelpiloter cykler de ældre rundt på ladcykler. Erfaringer viser, at cykelturene er til stor glæde for både beboere og personale. Med denne donation ønsker kommunen at indkøbe fire rickshawcykler, så Distrikt Midt, der omfatter fem pleje- og aktivitetscentre med i alt 350 beboere, samlet set vil have fem rickshawcykler til rådighed.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Guldborgsund Kommune, Distrikt Midt
Støttet beløb
225.000 kr., år 2018
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Generelt er der sket en meget positiv forankring af aktiviteterne med Cykling uden alder og rickshawturene. Det høje aktivitetsniveau, som der har været er medvirkende til at mange nu kender til muligheden og tilbuddene. Bookingsystemet fungerer og der er velvilje blandt ledelse og personale til at udpege tovholdere på de enkelte afdelinger, der kan hjælpe de ældre med at lægge ønsker om ture i kalenderen, tage imod de frivillige piloters tilbud om ture mm. De frivilliges netværk fungere på tværs af centrene via faste møder, nyhedsbreve og kommunikationsveje. De piloter der oftest cykler med passagererne og også blevet gode medspillere og samarbejdspartnere til pleje- og aktivitetscentrene Det kræver stadig stor opmærksomhed at få de lokale cykelnetværk på de enkelte centre til at fungere, idet de frivillige også kommer og går og mange vil helst ikke forpligtes til mere end at cykle ture. Der er etableret samarbejdsstrukturer på hvert center, men i en for plejepersonalet travl hverdag, kræver det at fokus holdes beboernes muligheder b for at benytte sig af tilbuddene. På alle centre er bookingsystemt GO således indarbejdet nu, men det kan stadig være en udfordring at have stabile kontaktpersoner som tovholder på de enkelte plejeafdelinger. Dette udviklingsarbejde vil stadig foregå, så aktivitetsniveauet holdes oppe på alle centrene.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været høj aktivitet såvel på ture i hverdagen, samt på tværs af centrene. Der har i år bl.a. været etableret og gennemført 4 heldagsture hvor cykler og passagerer fra alle centre har deltaget. Disse ture er gået til Danmarks sydsligste punkt Gedser, Storstrømsbroen/Vordingborg, Maribosøerne og her i oktober en ekstra tur rundt om Sakskøbing, i forbindelse med en filmoptagelse til Sundhedsstyrelsens hjemmeside om "Værdig Ældrepleje". Derudover har der være etableret 8 halvdagsture i lokalområderne og hvoraf 5 af disse har været i samarbejde med en skole, hvor dansk, musikfaget samt biologi har været en del af indholdet. Her har man bl.a. mødtes i en skov til bål, blomster og friskbagte pandekager og fællessang. Disse samarbejder på tværs fortsætter med nye ideer og aktiviteter fremover. Antallet af piloter i "distrikt Midt" er steget til 30. Desværre er der nogle der også er stoppet igen pga. sygdom og andre forhold. Så rekrutteringsarbejdet er en fortløbende proces. Heldigvis er der mange der henvender sig og vi har indarbejdet en god struktur med de frivillige cykelkaptajner og personalet omkring oplæring. Der er også flere blandt personalet, der cykler, men i en travlt hverdag, hvor der ofte er vikarer, ferie og sygdom, som vanskeliggør muligheden for at komme afsted er aktivitetsniveauet omtrent det samme. Dette er forhold som man ikke kan gøre så meget ved. Så vægten ligger nu på de frivillige piloter og samarbejdet med personalet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Stort set alle aktiviteter er gennemført og flere gange med god dækning af de lokale medier. En af gevinsterne er at der nu er etableret fast mødestruktur for/med de frivillige piloter på Guldborgsund Frivilligcenter og at Cykling Uden Alder i Guldborgsund har dannet en støtteforening, der bl.a. skal søge §18 og 79 midler til fremadrettede aktiviteter for kommunens ældre. Rekrutteringsworkshops og inspirationsmøder har været meget givende og flere tager del i planlægningsarbejdet og byder ind med gode ideer til aktiviteter. At være cykelpilot er blevet en populær form for frivillighed, der taler til mange aldersgrupper og fokus på samarbejdet med personalet har også båret frugt, således at der er en god fælles forståelse for, hvad fællesskaberne kan og gør ift. at give de ældre en god livskvalitet.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende