Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Medicinposen "MMM"

Hospitalsenhed Vest

Om donationen

En undersøgelse fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed viser, at 6 til 14 pct. af alle indlæggelser er lægemiddelrelaterede. Fejlmedicinering i forbindelse med indlæggelser sker mange gange i overgangen fra hospital til primærsektor, hvor patientens egen medicin udskiftes med hospitalets sortiment, hvorefter patienten ved udskrivning går tilbage til egen medicin. Hospitalsenhed Vest (HEV) er et af de største hospitaler i Region Midtjylland og modtager derfor patienter fra hele regionen. HEV ønsker med denne donation at forhindre fejlmedicinering i forbindelse med indlæggelser. Projektet bygger på erfaringer fra et lignende projekt i England, som har udviklet en såkaldt ”green bag”. Medicinposerne, som patienterne bruger til at medbringe deres egen medicin i, har vist sig at være en god hjælp til lægerne og deres arbejde på hospitalerne. Derfor vil HEV implementere en lignende indsats, hvor alle borgere, der skal indlægges eller have anden behandling på HEV, vil blive bedt om at tage al deres medicin med hjemmefra, således at lægen hurtigt og præcist kan udarbejde en medicinanamnese.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Hospitalsenhed Vest
Støttet beløb
491.713 kr., år 2017
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hospitalsenheden Vest har indkøbt 10.000 flere medicinposer til uddeling det næste år og har budgetteret med et fortsat indkøb efterfølgende. Behovet skal dog evalueres før der kan sættes antal på. Region Midtjylland har haft medicinposen på dagsordenen i både lægemiddelkommitéen og hospitalsledelsesudvalget. Derudover har Sundhedskoordinationsudvalget besluttet, at de ønsker medicinposen skrevet ind i Sundhedsaftalerne (delt finansiering mellem kommuner og region) og har løftet det op på budgetforhandlingerne i efteråret 2019 i forhold til at indkøbe medicinposer til alle i den primære målgruppe i Region Midtjylland svarende til 192.000 borgere. Westpack a/s som har produceret medicinposen har indkøbt et lager og sælger direkte til alle interesserede (minimum 100 poser). Det betyder, at alle i 2019 kan indkøbe medicinposerne til den billigst mulige stykpris (6,50 kr. stykket). Det har flere allerede benyttet sig af, lige fra hospitalsafdelinger på Rigshospitalet til apoteker og kommuner. Medicinposen er også blevet præsenteret i Norge og på EU's kontor i Bruxelles. Derudover har medicinposen været præsenteret på et møde med Danske Regioner og Region Sydsjælland er i skrivende stund i gang med at løfte det videre op i relevante udvalg.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik delt alle medicinposerne ud som planlagt og der har været efterspørgsel efter flere medicinposer fra såvel borgere som kommuner og hospitalsafdelinger. Der har endda været efterspørgsel på medicinposer uden for Vestjylland både fra regioner, kommuner og hospitaler i hele Danmark. Hospitalet oplever at flere og flere borgere medbringer egen medicin i originalpakninger efter medicinposen er blevet delt ud. Ambulanceredderne husker også at spørge efter den og medbringe den ved akutte indlæggelser. Dette medvirker til en større medicinsikkerhed under og efter et besøg på hospitalet. Det har ydermere medført større sikkerhed i eget hjem da hjemmesygeplejerskerne oplever, at der er bedre overblik og større sikkerhed ved ophældning af medicin, når kun aktuel medicin er i medicinposen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som følge af pilotprojektet, der testede forskellige distributionsmetoder, var det muligt at målrette implementeringen bedst muligt. Apotekerne viste sig ikke anvendelige ligesom selvbetjening heller ikke var en mulighed. Til gengæld var det meget nemt at få alle kommunernes hjemmesygeplejersker samt alle hospitalsafdelingerne (undtagen psykiatrisk afdeling) til at uddele medicinposer, da den gav mening for dem i deres arbejde og de kunne tydeligt se fordelene for borgerne og samarbejdet mellem hospital og kommune. Psykiatrisk afdeling er dog begyndt at uddele medicinposer nu, men det tog lidt længere tid for dem at se meningen i forhold til deres patientgruppe. Vi kunne have ønsket at de praktiserende læger havde været interesseret i at dele medicinposer ud under projektet. De kunne ikke se fordelene lige så nemt og var i det hele taget svære at få en dialog med. Men nu møder de patienter, som har medicinposen med til konsultation og nogle af dem har udtalt at det er en rigtig god idé, og at de gerne vil have medicinposer liggende, som de kan give til de patienter som ikke har en medicinpose men kunne have gavn af den (borgere med polyfarmaci). Det vurderes, at der ikke kunne have været gjort noget anderledes i forhold til at få de praktiserende læger med fra starten af.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende