Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Naboskab Følgeskab Fællesskab

Frivillgicenter & Selvhjælp Hørsholm

Om donationen

Flere ældre bliver ensomme eller er i fare for at blive det. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm har tidligere indhentet erfaring vedrørende de mest optimale fællesskaber hos byens ældre, der nu skal bruges til at udbrede tilbuddet til alle ældre i Hørsholm. Erfaringerne udmundede sig i to konkrete aktivitetstyper. Det første er følgevennen, der henter den ældre i vedkommendes bolig og følger den ældre frem og tilbage til aktiviteten og deltager. Den anden er en samværsgruppe, der er et tilbud om fællesskab i mindre grupper sammen med frivillige med fokus på samtale og nærvær. Formålet er således at støtte projektet med midler sådan, at man sikrer de ældre tilbuddet om følgevenner eller mulighed for netværksgrupper, får udbredt ordningen til 470 deltagere og forankre projektet i en frivillig gruppe, der kan føre initiativerne videre.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Frivillgicenter & Selvhjælp Hørsholm
Støttet beløb
497.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har igennem hele projektet været stort fokus på at klæde de frivillige på til selv at kunne videreføre projektet. Det er som tidligere nævnt sket igennem ressourcegruppen, hvor frivillige fra hver samværsgruppe er deltagere. Derudover har de frivillige deltaget i halvårlige temamøder, hvor indholdet har været relevant input efter de frivillige ønsker og erfaringsudveksling. En meget vigtig brik i forhold til forankringen, har også være udarbejdelsen af manualen, som dels giver et overblik over projektets formål, dets arbejdsgange og organisering. Det er tænkt som et nyttigt værktøj, som gør de frivillige værter klogere på det at være frivillig i projektet. Fra januar 2018 blev projektkoordinatorens løntimer halveret, og flere opgaver blev overdraget til de frivillige, og de to ledende frivillige tovholdere blev endelig valgt. Vi mener dermed, at projektet med stor succes er blevet forankret. Derudover er der på et fællesmøde blevet besluttet at arbejde henimod at organisere sig som selvstændig forening, for derigennem at blive styrket juridisk, økonomisk og praktisk. Frivilligcentret har derudover forsat en plads i ressourcegruppen, og hvis de frivillige opretter projektet som forening, kan de på lige fod med andre foreninger modtage den foreningsservice, som Frivilligcentret tilbyder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overordnet set har projektet været med til at øge livskvaliteten, mindske ensomhed og social isolation hos ældre Hørsholmborgere i risikogruppen. Det er især samværsgrupperne, som har været en stor succes. Det er blevet erfaret, at etablering af følgegrupper har været væsentlig sværere end forventet, så følgeskab til sociale aktiviteter er lykkedes i mindre grad. Det er igennem samværsgrupperne, at der på forskellig vis er arrangeret følgeskab. F.eks. bliver flere borgere hentet og fulgt til samværsgrupperne og bliver ligeledes fulgt hjem igen. Et meget sigende citat om vigtigheden af samværsgrupperne (som tre steder kaldes Blå Time og ét sted HerreHjørnet), kom fra en borger under en sommerudflugt med deltagere fra projektet, samt følgeskab af frivillige hjælpere: "Tak for en fantastisk dag, og et flot arrangement. Vi er så taknemmelige for at opleve sådan en dag. Jeg vil bare lige sige, at Blå Time er det bedste. I Blå Time kan man altid få nogen at snakke med, det er det allervigtigste." Projektet er blevet forankret i fire boligområder i Hørsholm. Det drejer sig om samværsgrupper i Breelteparken, Sophielund, Ådalsparken (Blå Time) og Selmersbo (HerreHjørnet). Breelteparken var en del af pilotprojektet Naboskab Fællesskab, som var forløberen for dette projekt. Økonomisk set har Breelteparken ikke haft del i projektmidlerne, men vi har dog alligevel valgt at inddrage dem her, idet de i praktisk forstand har været en del af forankringen af projektet og kører efter samme koncept som de andre samværsgrupper. Som beskrevet i midtvejsevalueringen, var et af projektets mål at tage udfordringen op og oprette en samværsgruppe for mænd. Den blev opstartet i januar 2018 og er den samværsgruppe, som er forankret i boligområdet omkring Selmersbo. De frivillige består udelukkende af mandlige værter, som sørger for nogle gode timer. Her er nogle ældre demente mænd også blevet inkluderet, og de har stor glæde af at deltage. I forbindelse med de fire samværsgrupper, er der tilknyttet fire frivilliggrupper med i alt 22 frivillige. Som frivillig er man tilknyttet én samværsgruppe, men hvis en anden gruppe mangler frivillige, er der også etableret muligheden for at vikariere på tværs af grupperne. Et mål har været at forankre projektet i frivillige hænder efter projektperioden, således at det forsætter som en frivillig gruppe eller forening med medlemskab af Frivilligcentret. Der er blevet udnævnt to erfarne frivillige tovholdere, som leder ressourcegruppen, der forsætter med repræsentanter fra lokale interessenter på området; Frivilligcentret, Ældre Sagen, Røde Kors og frivillige fra samværsgrupperne. Derudover er der blevet udviklet en manual, som beskriver projektets formål, organisering og arbejdsgange. Der er blevet afholdt halvårlige fællesmøder/temadage for alle frivillige for at sikre, at de er godt klædt på til projektet og afslutningsvis at videreføre projektet udelukkende på frivillig basis. Projektet har opbygget en stærk kontakt til relevante samarbejdspartnere og interessenter. Det er bl.a. gjort ved at invitere Røde Kors og Ældre Sagen med i ressourcegruppen for derigennem at erfaringsudveksle og udbrede kendskabet til projektet, og med et ønske om at hjælpe hinanden på tværs. Projektet opbyggede fra starten en stærk relation til hjemmeplejen for på den måde at få del i deres kendskab til målgruppen, og der har været tilknyttet en kontaktperson fra hvert hjemmeplejedistrikt, som har været med til at udbrede kendskabet til projektet og invitere gæster med til samværsgrupperne. Kontakten er vedligeholdt ved møder i hjemmeplejedistrikterne. Der er ligeledes opbygget kontakt til kommunens fysio- og ergoterapeuter, lederne af pleje- og aktivitetscentrene, og generelt er der opbygget en rigtig god kontakt til Hørsholm Kommune, politikere, og ikke mindst har sundhedschefen været et meget aktivt og konstruktivt medlem af projektets styregruppe. Det er lykkedes at formidle viden om projektet igennem flere forskellige kanaler. Først og fremmest igennem ovenstående samarbejdspartnere og interessenter, men også igennem avisartikler, KultuNaut, Frivilligjob.dk, Frivilligcentrets hjemmeside og Facebook. Derudover er der blevet formidlet viden om projektet igennem foreningsmøder og temadage (f.eks. temadag om aktiviteter for ældre i Hørsholm, arrangeret af kommunens ergo- og fysioterapeutiske team). Som et vigtigt led i opfyldelse af målgruppens behov, har projektet koordineret aktiviteter mellem målgruppen, frivillige, aktivitetscentre og foreninger. Aktiviteterne har primært været fokuseret på samværsgrupperne, hvoraf tre af grupperne er forankret i aktivitetscentre, og en af dem i en sognegård tæt på et boligområde med mange svage ældre. Samværsgruppernes formål har været/er, at målgruppen her har mulighed for at danne netværk, mødes til en kop kaffe – og vigtigst af alt at blive set og hørt. Derudover har målgruppen kunne deltage i sommerudflugter og ture til f.eks. Fredensborg Store kro, Regatta Pavillonen, fællesspisning i forbindelse med Danmark Spiser Sammen, og Nivaagaards Malerisamling. Til flere af disse arrangementer har frivilliggruppen haft et stort medansvar og spillet en stor rolle, hvilket har betydet, at udgifterne til disse større arrangementer, som er dækket af forskellige puljer, har været minimale. Og her har følgeskabskonceptet haft stor betydning, idet frivillige også har informeret om arrangementerne, hentet de borgere, som har haft brug for det, deltaget i arrangementerne og hjulpet til, samt sørget for, at borgerne er kommet godt hjem igen. I forhold til at indsamle erfaringer og feedback til udvikling og tilretning af aktiviteter, har der løbende været dialog med frivilliggruppen igennem ressourcegruppemøder og fællesmøder, hvor evaluering af projektet har været et fast punkt på dagsordenen. Derudover er der blevet skrevet statusrapporter efter hvert møde i samværsgruppen, samt talt med gæsterne i grupperne. Erfaringen herfra er, at gæsterne nyder og får meget ud af at deltage i samværsgrupperne, samt at de får stor glæde ud af at deltage i udflugterne. De frivillige har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, og gæsterne har ligeledes deltaget i interviews. Sidst men ikke mindst, er det lykkedes at overdrage projektet til frivilliggruppen, og de to ledende frivillige tovholdere, som forsætter arbejdet og overvejer at oprette en forening med samme formål.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne har været rigtige nok, men det har været sværere at etablere følgeskab end forventet. Derudover kunne der måske også have været brugt flere ressourcer på at styrke samarbejdet med andre foreninger, som har aktiviteter for ældre, og måske herigennem få hjælp til at nå ud til flere i målgruppen. Man kunne måske også have fået lov til at komme med ud på hjemmebesøg sammen med hjemmeplejen, og derigennem tale med borgere i målgruppen og motivere dem til at deltage, og på den måde være med til at mindske deres ensomhed og øge deres livskvalitet. De aktiviteter, som vi ønskede at sætte i værk, var alle egnede til at opfylde målet om at nedsætte følelsen af ensomhed. Som beskrevet i ovenstående, har vi gjort erfaringer indenfor alle områder, men har ikke haft ressourcer nok til at tilbyde så omfattende støtte, som vi ønsker. Vi har lært at: • Vores målgruppe ikke uden støtte magter at indgå i en del af de mange gode tilbud, som findes for ældre i Hørsholm kommune • De udfolder sig bedst i trygge rammer og mindre grupper • De trives, der hvor styrker kan bruges og svagheder afhjælpes • Følgeskab virker og for nogle borgere er det afgørende. Og at følgeskab er noget andet end at blive hentet og bragt – det er også det lille skub, som kan være nødvendigt, og det er samvær og tryghed ved at være to. • Det føles mere trygt at indgå i større fællesskaber, når man følges med nogen, som man kender i forvejen fra de små fællesskaber. • Samværsgrupperne har stor betydning for målgruppen, og at de faktisk føler sig mindre ensomme og føler de bliver set og hørt og får lyst til at bidrage med historier fra deres liv m.v. Vi har også erfaret, at den tætte kontakt med den kommunale ledelse af Ældreområdet, har givet en god erfaringsudveksling og dialog og f.eks. resulterede i opfyldelse af et mangeårigt ønske - økonomiske midler til en udflugt tilrettelagt med særlig hensyntagen til målgruppens begrænsninger og formåen med hensyn til ældrevenlig festmad, fineste tilgængelighed, liftbus og frivillige hænder nok til at hjælpe, støtte og rydde bekymringerne af vejen. Udflugten er gennemført i 2017 0g 2018 og forventes at fortsætte, som sommerens højdepunkt for målgruppen. I løbet af projektperioden har ældreområdet tilført personaleressourcer med det formål at styrke kontakten mellem de svage ældre og dagcenter Breelteparken. Vi har indtryk af, at projektets Blå Time i det område har været med til at afdække et behov og nu kan indgå i et tættere samarbejde på stedet til gavn for endnu flere borgere.