Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Nye unge i Syddanmark

DFUNK - Dansk Flygtninge Hjælp Ungdom

Om donationen

DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom) er en organisation for unge, der er flygtet, og som arbejder for at skabe netværk og formidle viden blandt unge med og uden flygtningebaggrund. Fælles for de unge flygtninge er, at de befinder sig i en ekstremt sårbar livssituation præget af tab og utryghed. På grund af deres svære udgangspunkt og de barrierer, man kan møde som ny i Danmark, risikerer de at ende isoleret fra omverdenen med dårlige uddannelses- og jobmuligheder. Gennem sociale aktiviteter engagerer DFUNK unge flygtninge i foreningslivet, der styrker deres kompetencer og hjælper dem med at etablere netværk med andre unge. DFUNK oplever en øget efterspørgsel på aktiviteter i Region Syddanmark, og denne donation går derfor til forskellige netværksskabende og sociale aktiviteter foruden etablering af en regionsbestyrelse. Aktiviteterne omfatter bl.a. weekendcamps, ung-til-ung aktivitetsgrupper, frivilligkurser og Madmekka-grupper. Alle har de til formål at give flere unge, der er flygtet og nu bor i Syddanmark, adgang til sociale fællesskaber og udvikle deres lokale samfundsengagement.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
DFUNK - Dansk Flygtninge Hjælp Ungdom
Støttet beløb
300.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets aktiviteter er forankret i en projektbevilling fra Det Obelske Familiefond, som muliggør den videre fortsættelse frem til juni 2022. Vi oplever, at der i høj grad er sket en forankring på aktivitetsniveau, bl.a. grundet et stærkt frivilligt ejerskab, hvor de frivillige er med til at skabe en bæredygtig kultur. Vi har dog pga. corona set vigtigheden i, at der er et sekretariat, der står klar til at yde støtte, når motivationen og mulighederne for at mødes ændres.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores mål om, at flere unge, der er flygtet, inkluderes i fællesskaber er i høj grad blevet indfriet. Det skyldes bl.a. opstarten af flere lokale grupper, herunder Madmekka i Vejle og Sønderborg samt en regional lejr. Vi har endvidere opstartet nye samarbejde med lokale aktører, og vi oplever, at tilkoblingen til lokale institutioner, kulturhuse og sportsklubber er med til at styrke brobygningen fra DFUNKs aktiviteter til lokalområdets øvrige foreningsliv.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har erfaret i vores løbende dialog med samarbejdspartnere og gennem vores interessentundersøgelse, at vores samarbejdspartnere efterspørger bedre koordinering og kommunikation med DFUNK og frivilliggrupperne, særligt i forbindelse med at der er udskiftning blandt de frivillige. Det er således et område, vi vil have større fokus på fremadrettet.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start