Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Opsøgende sundhedstilbud

Reden International

Om donationen

Denne donation går til et projekt, der skal sikre, at flere udenlandske kvinder i prostitution har adgang til basale sundhedsydelser. I de danske provinsområder findes klinikker, hvor der bliver solgt seksuelle ydelser af både danske og udenlandske kvinder, og mange af dem bliver ikke nået af eksisterende social- og sundhedsfaglige indsatser. Kvinderne befinder sig ofte i svære livssituationer, hvor de er eneste forsørger for deres familier i hjemlandene, og mange af kvinderne har opbygget gældsforhold til de personer, som ejer klinikkerne, samt de personer, der har hjulpet dem til Europa. Det er en overlevelsesstrategi for mange af kvinderne at undgå kontakt med det omkringliggende samfund, hvilket desværre bl.a. medfører, at kvinderne ofte ikke kender deres rettigheder, og at de heller ikke har adgang til sundhedstilbud. Målet med projektet er derfor at opsøge kvinder i prostitution, der i dag lever uden for det etablerede samfund, og sikre, at kvinderne har adgang til sundhed, herunder specifik mulighed for at blive testet for kønssygdomme. Målet at skabe kontakt til 250 kvinder i prostitution på landsbasis.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Reden International
Støttet beløb
2.000.000 kr., år 2017
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er blevet udviklet meget lovende metoder i projektet, der er oprettet velfungerende sundhedsklinikker, og samarbejdet både i Rederne og med aktører på området er blevet styrket. Den stærke projektkoordinering har sikret, at de udviklede metoder og erfaringer er blevet solidt forankret i Redernes arbejde med målgruppen. De veletablerede samarbejdsformer styrker den løbende vidensdeling både internt og eksternt og sikrer en mere fleksibel indsats i kortlægningsfasen, det opsøgende arbejde og i de konkrete aktiviteter for kvinderne. Den nyetablerede sundhedsklinik i Odense er forankret som en integreret del af Reden Odenses tilbud. Reden International har sammen med andre aktører under handlingsplanen mod menneskehandel været i direkte dialog med embedsmænd og ministeriet i hele projektperioden, og har her delt erfaringerne fra projektet. Vi kan på den baggrund konstatere, at der i den nye handlingsplan mod menneskehandel (2019-2021) er indarbejdet en målsætning om ”At yderligere målrette og effektivisere sundheds- og drop in-tilbuddene til potentielle ofre for menneskehandel på en måde, der sikrer en hensigtsmæssig geografisk spredning”, som på mange måder ligger i direkte forlængelse af ambitionerne i nærværende projekt. Men selv om projektet således har medført en klar styrkelse af metoder og koordinering af indsatsen over for målgruppen, så kræver det eksterne ressourcer at fortsætte det opsøgende arbejde og social- og sundhedsfaglige arbejde på samme niveau som i projektperioden og at forsætte udviklingen af de lovende metoder. Det er desværre ikke lykkedes at indhente midler til dette. Ikke desto mindre er en stor del af de udviklede metoder og indsatser blevet integreret i Redernes arbejde, og vi vil forsætte indsatsen inden for de rammer og ressourcer, der er til rådighed på tværs i organisationen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den langsigtede ambition med projektet har været at give flere udenlandske kvinder adgang til sundhedsydelser og kendskab til mulighederne for at få sundheds- og socialfaglig hjælp, når de har brug for det. Projektet har i høj grad har levet op til den målsætning. Samtidig er der blevet udviklet en række meget lovende redskaber – bl.a. i forbindelse med kortlægning og koblingen mellem den sundhedsfaglige og socialfaglige indsats. Disse redskaber er blevet en integreret del af Redernes arbejde over for de udsatte udenlandske kvinder, og vi trækker løbende på de gode erfaringer fra projektet. Vi har etableret en velfungerende sundhedsklinik i Odense og styrket samarbejde og koordinering både internt og eksternt. Ambitionerne i projektet synes også at have afsmittende effekt på politisk niveau, idet den nye Handlingsplan mod menneskehandel (2019-2021) har en målsætning om ”At yderligere målrette og effektivisere sundheds- og drop in-tilbuddene til potentielle ofre for menneskehandel på en måde, der sikrer en hensigtsmæssig geografisk spredning”. Vi må desværre også konstatere, at der fra politisk hold ikke er blevet sat yderligere midler af til området, og det har ved projektperiodens udløb heller ikke været muligt at indhente midler fra andre kilder til at videreudvikle den opsøgende indsats.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er tale om et metodeudviklingsprojekt, som netop har handlet om at lære og udvikle nye metoder på området. Derfor er de igangsatte aktiviteter løbende blevet udviklet og justeret på baggrund af de indhentede erfaringer. Disse er mere udførligt beskrevet i vedlagte evaluering. En vigtig overordnet læring i forhold til kortlægningsindsatsen er, at det kræver meget omfattende ressourcer at lave en udtømmende kortlægning af omfang på prostitutionsområdet, men at en det er et værdifuldt redskab i forhold til det opsøgende arbejde. Samtidig er det blevet tydeligt, at særligt kvinder i escort og privat/diskret prostitution flytter meget, og det kræver solide redskaber at holde overblik over markedet og målrette indsatserne. Vi har anvendt Excel til kortlægningen, men det er vores vurdering, at en mere skræddersyet, fælles platform vil forbedre muligheden for systematisk dokumentation af arbejdet og styrke det opsøgende arbejde.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle