Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Opstart af sundhedsaktiviteter

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Blandt de yngste aldersgrupper og personer med lav uddannelse eller indkomst er forekomsten af overvægt steget markant inden for de seneste årtier. Dette projekt har til formål at fremme sundheden hos børn og unge i udsatte boligområder på Sjælland. Det skal ske ved etablering af fem Madklubber og fem Adventureklubber for i alt 300 børn og unge. I Madklubberne laver børnene sund mad og lærer om gode kostvaner, mens de i Adventureklubberne tager på fisketure, spiller bold eller laver andre bevægelseslege. Aktiviteterne foregår én gang om ugen og foregår alle sammen med frivillige i Ungdommens Røde Kors (URK). Klubberne drives lokalt med sparring fra centralt hold, og de holder typisk til i eller i nærheden af et socialt belastet boligområde.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
497.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle aktiviteterne er drevet og ledet af frivillige, hvor sekretariatet har hjulpet i opstartsfasen. En klub beskriver blandt andet, at de gør brug af sekretariatet i svære situationer, når de har brug for understøttelse, mens en anden af klubberne beskriver sig som selvkørende og derfor ikke søger støtte. Sekretariatets involvering i klubberne har derved varieret afhængigt af den enkelte klubs behov. For at øge forankringen af klubber som disse kan sekretariatet med fordel bruge ressourcer på at kapacitetsopbygge de frivillige ved at øge kendskabet til og styrke forholdet til lokale aktører. Dette er blevet et centralt punkt for Ungdommens Røde Kors som en del af vores nye forsøg på at implementere en bæredygtig vækststrategi.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Succeskriteriet om at opstarte og drive 10 klubber i projektperioden blev indfriet. Gennem behovsanalyserne viste det sig, at der var størst behov og ønske om madklubber, hvorfor vi har opstartet flere madklubber end adventureklubber.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Madklubberne har haft fokus på at etablere et stærk netværk omkring sund livsstil, og inspirere deltagerne til at videreføre deres viden uden for madklubbens rammer. Klubbernes oplevelse har været, at madklubber har været et givende forum for at skabe fokus på sundhed og en sund livsstil samt at skabe et socialt netværk omkring dette blandt deltagerne. Desuden er det en generel oplevelse blandt klubberne, at børnene og de unge er positive og glade for aktiviteterne, og at tilslutningen er stor. Hvad vi kan gøre anderledes fremover: når vi laver behovsanalyser forud for at opstarte en klub i et lokalområde, så kan vi være endnu mere åbne overfor det lokael behov, hvis vi ikke på forhånd har en antagelse om at der skal startes en madklub eller en adventureklub. Vi ved fra andre klubber, at der kan skabes kontakt til bredere målgrupper ved at lave klubber med skæve fokusområder (F.eks. gamerklub). Selvom temaet i en klub ikke direkte er mad eller fysisk aktivitet, så kan man stadig bringe dette fokus ind i for eksempel en gamerklub.