Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Patientsikkerhedskultur

Databasernes Fællessekretariat

Om donationen

TrygFonden har givet støtte til et projekt, der skal skabe evidensbaseret viden om, hvordan man i praksis forbedrer patientsikkerhedskulturen i hospitalsvæsenet. Der er gennem de sidste ti år med lovbundet patientsikkerhedsarbejde i sygehusvæsenet iværksat mange initiativer til forbedring af patienters sikkerhed. Alligevel er der fortsat usikkerhed om, hvilke metoder der er mest effektive til kontrol, overvågning og nedbringelse af patientskader. Projektet tager udgangspunkt i, at arbejdet med at skabe og udvikle en patientsikkerhedskultur er en ledelsesopgave. Helt konkret vil man teste et spørgeskema, som måler på patientsikkerhedskulturen. Derudover vil man gennemgå, systematisere og formidle et overblik over den videnskabelige litteratur om ledelsens rolle og betydning i forhold til at udvikle en positiv og stærk patientsikkerhedskultur. Og endelig vil man undersøge, hvilken effekt ledelsesseminarer har på patientsikkerhedskulturen. Projektet udmønter sig i en værktøjskasse, som kan bruges i hele det danske sundhedsvæsen i arbejdet med at planlægge og gennemføre initiativer, der skal øge sikkerheden for patienterne. TrygFonden har støttet projektet med 988.219 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Databasernes Fællessekretariat
Støttet beløb
988.219 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkes at fastholde fokus på patientsikkerhed og patientsikkerhedskultur i den psykiatriske afdeling, som deltog, dette var også intenderet. Derudover har afdelingen fastholdt de årlige målinger af patientsikkerhedskultur og opfølgende aktiviteter siden projektet. Begrebet patientsikkerhedskultur er dertil blevet introduceret på Landssygehuset på Færøerne, og der planlægges ligeså gennemført opfølgende undersøgelser, og implementering af andre kvalitetsudviklings - og patientsikkerhedsinitiativer. Dette var det første initiativ der blev implementeret på hospitalsniveau indenfor kvalitetsområdet på Landssygehuset på Færøerne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektperioden er der ansøgt om og bevilliget en ændring af projektet, hvorved målene var som følger: - Validering af den danske version af Safety Attitude Questionnaire (SAQ-DK - Undersøgelse af patientsikkerhedskulturen på an psykiatrisk afdeling i Region Nordjylland før og efter en ledelsesintervention - Undersøgelse af patientsikkerhedskulturen på Landsygehuset på Færøerne. Dertil er der gennemført et litteraturstudie – som studie 1. Litteraturstudiet er afrapportereret i en oversigtsartikel i Danish Medical Journal; Patientsikkerhedskultur kan facilitere høj klinisk kvalitet. Kristensen S, Bartels PD, Sabroe S, Mainz J. Ugeskr Laeger 2014;16(176):1483-6. Artiklen omhandlede definition af patientsikkerhedskultur, sammenhængen mellem patientsikkerhedskultur og patientsikkerhed, metoder til vurdering af patientsikkerhedskultur, samt metoder til udvikling af patientsikkerhedskultur. Studie 2 omhandlede validering af den danske version af Safety Attitude Questionnaire (SAQ-DK). Studie 2 er afrapporteret videnskabeligt i artiklen: Adaption and Validation of the Safety Attitude Questionnaire for the Danish hospital setting. Kristensen S, Sabroe S, Bartels P, Mainz J, Christensen KB. Clinical Epidemiology 2015;7:149-60. Artiklen dokumenterer at SAQ-DK er pålideligt og validt. SAQ-DK lanceres sammen med manualen til spørgeskemaet, når PhD-afhandlingen er forsvaret. I studie 3 blev SAQ-DK anvendt til at vurdere patientsikkerhedskulturen på an psykiatrisk afdeling i Region Nordjylland før og efter en ledelsesintervention. Der skete forbedring af fem ud af syv underområder af patientsikkerhedskulturen fra første til anden måling. Detaljerede resultater er afrapporteret i artiklen: Strengthening leadership as a catalyst for enhanced patient safety climate. Kristensen S, Sabroe S, Jaquet A, Moeller-Beck C, Bartels P, Christensen KB, Mainz J. (In press BMJ open). Studie 4 fokuserede på undersøgelse af patientsikkerhedskulturen på Landsygehuset på Færøerne. Studiet havde fokus på kulturforskelle mellem frontlinjepersonalet og ledelsen, og på kulturforskelle mellem specialer. Studiet er afrapporteret i The virgin land of quality management - a first measure of patient safety climate at the National Hospital of the Faroe Islands. Kristensen S, Túgvustein N, Zachariassen H, Sabroe S, Bartels P, Mainz J; (In press; Drug, Healthcare and Patient Safety). Derudover er en artikel mere i proces. Resultaterne fra alle fire studier er tillige formidlet ved adskillige møder, videnskabelige kongresser og symposier.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er primært følgende, der har gjort sig gældende, ift. ændringer, der er foretaget undervejs eller ting, der kunne have været gjort anderledes: - Grundet ændringer i dataindsamlingsmetoderne i de kliniske databaser, måtte projektet ændres, dette er sket jf. målene ovenfor. Derved er der undervejs sket en tilpasning til de faktiske forhold, som gjorde sig gældende på daværende tidspunkt. Det blev således ikke muligt at undersøge sammenhængen mellem patientsikkerhedskulturen og psykiatriske mål for pleje og behandling som oprindeligt planlagt, denne ændring var ikke til at forudse ved projektets planlægning. - Det oprindelige litteraturstudie af ledelsens rolle i for bindendelse med patientsikkerhedskultur blev erstattet af en undersøgelse af patientsikkerhedskulturen på Færøerne. Denne undersøgelse er unik, fordi den dokumenterer patientsikkerhedskulturen på et hospital, hvor der ikke tidligere er lavet tilsvarende undersøgelser eller hvor der er arbejdet med kvalitetsudvikling på hospitalsniveau. - Interventionsstudiet var planlagt med en kontrolgruppe, der dog selv valgte fra grundet andre prioriteter. Det ville have styrket studiets resultater, havde der været en kontrolgruppe.