Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt RELIGIONSFRIHED

Netavisen Sameksistens.dk

Om donationen

De seneste år har der været en negativ udvikling, hvor der er sket en stigning i omfanget af krænkelser af religionsfrihed. Det har mest været synligt i udlandet, med angreb fra eksempelvis Boko Haram og Islamisk Stat, men også i Danmark er der set angreb blandt andet ved skudangrebet ved den jødiske synagoge og hærværk mod jødiske og muslimske institutioner. Derudover bliver personer, der bærer synlige tegn på deres religiøse overbevisning, udsat for chikane og trusler. For at modvirke udviklingen er det vigtigt med nuanceret og opdateret baggrundsviden, da dette bidrager til øget indbyrdes forståelse og fredelige løsninger. Derfor startede Sameksistens.dk i 2015 projekt Religionsfrihed, som består af to årlige magasiner, nyhedsartikler på netavisen, foredrag i foreninger og virksomheder og undervisning i folkeskoler og gymnasier. Donationen fra TrygFonden skal bidrage til fortsættelsen af projektet fremmod afslutningen i december 2017.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Netavisen Sameksistens.dk
Støttet beløb
33.759 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektansøgningen skrev vi: Målet er, at religionsfrihed skal være et permanent tema på netavis Sameksistens.dk, og målet med projektet er, at magasinet og undervisningen gennem fase 2 og 3 får en sådan udbredelse, at indtægterne herfra i efteråret 2017 (fase 4) kan finansiere denne del af netavisens virksomhed. Som det fremgår af regnskabet er der et større underskud i 2016 end budgetteret. Det skyldes primært, at der har været mindre indtægter fra salg af magasin og fra undervisning/foredrag. Og disse afvigelser hænger igen sammen med de justeringer, der er foretaget af projektet i løbet 2016 (og beskrevet tidligere). Her medio januar 2017 er det vanskeligt at give et realistisk bud på et revideret budget for året, da vi afventer udfaldet af de drøftelser, der er i gang med Folkekirkens Skoletjeneste og pt. en enkelt skole om undervisningsforløb. Vi har dog en forventning om, at det i løbet af året vil lykkes at opnå en bæredygtig økonomi. Denne forventning bygger dels på, at der ikke bliver udgivet nye numre af magasinet, medmindre der er dækning for de direkte udgifter, der er forbundet med at udgivelsen. Dels er der en forventning til, at netavisen i løbet af året skal levere artikler og evt. andet materiale til Folkekirkens Skoletjeneste til videreudviklingen og opdateringen af deres projekt, således at vi som minimum kan fastholde niveauet fra 2016, hvor dette indbragte en indtægt på 11.260 kroner. Herudover ligger der en forankring i, at det for netavisen er vigtigt at opretholde dækningen af det stof, der hører til i kategorien ”religionsfrihed”. Merunderskuddet på projektet i 2016 dækkes således at netavisen via de indtægter, den har fra salg af artikler og andre kommunikationsmæssige ydelser til eksterne kunder. Denne indtægtskilde står for hovedparten af indtægterne til netavisen, og den vil også dække et eventuelt underskud i 2017. Indirekte kan man sige, at der er sket en ekstern forankring i og med, at Folkekirkens Skoletjeneste – foreløbig i København og på Sjælland – har gjort religionsfrihed til et projekt, der skal køre de næste fem år. Gennem det samarbejde, der allerede er etableret, er der således udsigt til, at netavisen vil blive leverandør af artikler og andre ydelser i de kommende år. Man kan sige, at idéen og visionen bag netavisens projekt om religionsfrihed, har inspireret til Folkekirkens Skoletjeneste til at lave et projekt om samme tema – og et fortsat samarbejde vil netavisen opleve som en win-win-situation.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurderer, at målet med projektet er nået i høj grad, selv om der er sket justeringer af projektet i løbet af året (som beskrevet i midtvejs-evalueringen, vi sendte i juli 2016). Netavisen Sameksistens.dk bragte i 2016 i alt 312 artikler, hvilket er det højeste nogensinde. 94 af disse artikler var relateret til kategorien ”religionsfrihed”, hvilket svarer til 30 % af artiklerne på netavisen. Der er bragt artikler om både danske og udenlandske forhold – og både om krænkelser af religionsfriheden og om projekter og eksempler på dialog og fredelig sameksistens på tværs af religiøse skillelinjer. En af de mest læste artikler på netavisen i 2016 var et interview med et dansk-tamilsk par, hvor manden er ateist og kvinden hindu, og hvor de netop talte om, hvordan de levede med deres forskellige livsopfattelser i dagligdagen. Tilsvarende blev der bragt interviews med flere kristent-muslimske par og et kristent-jødisk par. Desuden blev der bragt 12 (ud af 17) baggrundsartikler på netavisen i 2016 inden for kategorien ”religionsfrihed”. Herved har vi nået målet i forhold til befolkningen i almindelighed, som er en af projektets målgrupper. Vi har også nået målet i forhold til at udarbejde materiale, der kan anvendes til oplysningsvirksomhed, herunder undervisning på folkeskolens ældste klassetrin og gymnasier, idet netavisens artikler sprogligt ligger på et niveau, hvor det er muligt for disse grupper at tilegne sig indholdet. Som en del af projektet er der – som beskrevet i slutevalueringen – udarbejdet en omfattende analyse af danske mediers omtale af islam og muslimer. Det er os bekendt første gang, at der er foretaget en sådan analyse. Medieanalysen viser, at det i højere grad er politikere og eksperter end muslimer (religiøse og sekulære), der tegner billedet af islam i danske medier, og at det er nogle få, og til dels små, moskéer og muslimske organisationer, der er genstand for hovedparten af medieomtalen. Det vil med andre ord sige, at mediebilledet ikke er repræsentativt for de muslimske samfund i Danmark. Som beskrevet i slutevalueringen blev der i løbet af projektåret foretaget justeringer af projektet som følge af, at samarbejdet med Folkekirkens Skoletjeneste ændrede karakter i løbet af året. I slutevalueringen redegøres der nærmere for disse ændringer og for den rolle, som netavisen ventes at komme til at spille fremover.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektbeskrivelsen indgik følgende fire aktiviteter: 1. Magasinet RELIGIONSFRIHED. Det er på 16-20 sider og udkommer to gange om året. Det indeholder generelle artikler om religionsfrihed og udviklingen globalt samt artikler om aktuelle temaer og artikler om særlige fokusområder (fx lande, hvor der aktuelt sker omfattende krænkelser af religionsfriheden, eller hver særlige typer af religionskrænkelser forekommer). 2. Nyheds- og baggrundsartikler på netavisen Sameksistens.dk. Artiklerne fra magasinet vil også være tilgængelige på netavisen Sameksistens.dk, hvor der er et særligt tema om religionsfrihed. Herudover følger netavisen løbende op med nyheder om religionsfrihed og krænkelser af religionsfriheden, særligt i forhold til de udvalgte fokusområder. 3. Undervisning. Netavisen Sameksistens.dk tilbyder undervisningslektioner til skoler og gymnasier om religionsfrihed – fx hvad er religionsfrihed, hvordan krænkes den, ytringsfriheden og dens grænser, medieanalyse (hvordan dækkes religion og tro i medierne?), eksempler på krænkelser og begrænsning af religionsfriheden i udvalgte fokusområder. Undervisningen tilrettelægges, så den korresponderer med indholdet i magasinet, der er nævnt under pkt. 1. 4. Oplysning, herunder foredrag mv. De emner, der er nævnt under pkt. 3, tilbydes også til foredrag, kurser og anden oplysningsvirksomhed i foreninger, virksomheder mv. Ad 1: Magasinet RELIGIONSFRIHED er udkommet to gange i løbet af 2016, juni og november/december. Hvert nummer har været på 16 sider. Magasinet har indeholdt artikler om religionsfrihed samt om krænkelser og begrænsninger af religionsfriheden globalt og i Danmark. Der har været færre artikler om særlige fokuslande, da erfaringerne fra 2015 var, at den slags artikler ret hurtigt mister aktualitet, fordi der sker nye udviklinger af forholdene i de pågældende lande. Derfor satses der på fremover at bringe den type baggrundsartikler på netavisen, hvor det er nemt løbende at opdatere artiklerne. I 2016 er indholdet i magasinet til en vis grad gjort mere temaorienteret: I juni med fokus på de politiske indgreb, der blev aftalt af et flertal af Folketingets partier, og som betød begrænsning af religions- og ytringsfriheden. I november-december med fokus på medieanalysen om danske mediers omtale af islam og muslimer. Vurderingen er, at de ressourcer, der er anvendt på udarbejdelsen af magasinet, med fordel kan bruges på at skrive (og opdatere) flere baggrundsartikler til netavisen. Dernæst er det vurderingen, at magasinet – hvis det fortsat skal udgives – bør ændres, så hvert nummer har et særligt tema, som kan belyses med artikler, der vil have længere levetid end almindelige baggrundsartikler. Desuden bør der for at sikre en bæredygtig økonomi være sikkerhed for, at der er garanti for at afsætte det i et oplag, som minimum dækker tryk- og distributionsudgifter og markedsføringen af magasinet. Ad 2: Der er i 2016 bragt i alt 312 artikler på netavisen, hvilket er det højeste antal nogensinde. 94 af disse artikler falder inden for kategorien ”religionsfrihed”, hvilket svarer til 30 % af artiklerne. Der er bragt artikler om både danske og udenlandske forhold – og både om krænkelser af religionsfriheden og om projekter og eksempler på dialog og fredelig sameksistens på tværs af religiøse skillelinjer. Desuden blev der bragt 12 (ud af 17) baggrundsartikler på netavisen i 2016 inden for kategorien ”religionsfrihed”. Der har således været en god vækst i denne aktivitet, som må anses for at være den væsentligste aktivitet i projektet. Ad 3: Netavisens redaktør har holdt oplæg på et kursus for ca. 70 religionslærere og medarbejdere i Folkekirkens Skoletjeneste. Derimod har der ikke været undervisning/foredrag på skoler eller gymnasier, selv om flere har fået tilbud om det. Baggrunden herfor skal søges i de justeringer af projektet, der er beskrevet tidligere. Modsat er der ved at blive aftalt et undervisningsforløb på en skole i marts 2017, så der er fortsat grundlag for denne aktivitet. Vurderingen er pt., at det er en aktivitet, der ikke skal satses voldsomt meget på i projektet. Det skal fortsat være et tilbud, og det vil være måske være mere oplagt at tilbyde det kurser for lærere og andre fagpersoner, som så kan bruge den viden, de får, i deres daglige arbejde. Det er en aktivitet, som også er værdifuld for netavisen, idet det er meget frugtbart at få en direkte respons på netavisen, dens indhold og øvrige materiale fra personer i målgrupperne. Ad 4: Netavisens redaktør har været inviteret til at holde oplæg ved arrangementer på Himmelske Dage (danske kirkedage) i København, ved Folkemødet på Bornholm og i Apostelkirken i København, hvor der også blev berørt aspekter om religionsfrihed i forskellige sammenhænge. Der har dog ikke været honorar-indtægter fra disse foredrag/oplæg. Det vurderes, at der er grundlag for at opretholde denne aktivitet – og gøre mere for at markedsføre den, da honorarindtægter vil kunne styrke økonomien i projektet. De mest oplagte ændringer er dem, der er beskrevet i forhold til magasinet og foredragsvirksomheden.