Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sproggaven

Fredensborg Kommune

Om donationen

Dialogisk læsning er en anerkendt metode, der udvikler børns sproglige evner ved at inddrage børnene, når der bliver læst højt for dem. Forældrenes socioøkonomiske status har afgørende indflydelse på det enkelte barns mulighed for at udvikle sig alderssvarende, men dialogisk læsning har vist sig at være effektiv over for alle børn uanset socialøkonomisk baggrund. For at give børnene i Fredensborg Kommune de bedste forudsætninger for en god uddannelse indfører man med dette projekt dialogisk læsning for de to-seks-årige børn i institutionerne. Mange af institutionerne kender allerede metoden, men de ønsker at kvalificere og systematisere læsningen. Derfor samarbejder kommunen med Nationalt Videncenter for Læsning om at videreudvikle metoden og udvikle en pædagogisk værktøjskasse ”Sproggaven”, som er en bogkanon med 18 bøger fordelt på alderstrin. Til hver bog udvikles en metodisk læsefolder samt andet materiale, der kan understøtte brugen, fx instruktionsfilm og vejledningshæfter. Projektet løber over tre år og skal undersøge, hvordan metoden med dialoglæsning virker bedst. Projektet skal efterfølgende evalueres og forankres i Fredensborg Kommune samt udbredes til resten af landet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Fredensborg Kommune
Støttet beløb
300.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se Nationalt Videnscenter for Læsnings hjemmeside

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projekt Sproggaven har kvalificeret og systematiseret dagtilbuddenes arbejde med dialogisk læsning. Metoden anvendes af alle kommunens dagtilbud. Metoden anvendes ikke blot til de 13 bogtitler udvalgt af Center for Skole og Dagtilbud, men også som en generel metode, i forhold til øvrig litteratur i dagtilbuddene. Det pædagogiske personales kompetencer i forhold til at arbejde med 0 - 6 årige børns sprog er styrket i betragtelig grad, blandt andet kan der iagttages en øget opmærksomhed på hvordan børns produktive, receptive, lydlige og kommunikative kompetencer kan styrkes. Der er ligeledes fokus på at inddrage forældrene, bl.a. via udlån af forældrekufferter med Sproggavens materialer. P.t. pågår et større arbejde med at udarbejde forældreguides og forældrefolder til hver af de 13 bogtitler, som uddeles til alle dagtilbud med henblik på at alle institutioner har tilbud om hjemlån af bogkuffert til forældrene. I Fredensborg kommune er der gennemført et længere aktionslærings-forløb i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Læsning til kvalificering af metoden. I forbindelse med evaluering af sprogvurderingsresultater i børnehaveklasserne i 2018 kunne iagttages progression i de sproglige færdigheder, idet en mindre andel af elever blev kategoriseret i "særlig" eller "fokuseret" indsats i forhold til tidligere. Dette positive resultat tyder på, at børnene møder skolen med bedre literacy-færdigheder end tidligere, hvilket vi bl.a. tillægger dagtilbuddenes målrettede arbejde med projekt Sproggaven. Den tendens vil på sigt bidrage til at udligne gaps imellem børn med forskellige socioøkonomiske baggrunde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Samtlige af de nævnte aktiviteter er gennemført og har bidraget til at nå det beskrevne mål. Udvidet dialogisk læsning er en implementeret og integreret pædagogisk og didaktisk praksis i dagtilbuddene. Ud fra didaktiske overvejelser er de 18 bogtitler reduceret til 13, da det gav dagtilbuddene bedre mulighed for at arbejde metodisk og dybdegående med hver enkel bog. Forældresamarbejdet er rigtig godt i gang, og som en styrkelse af dette pågår der som tidligere beskrevet arbejde med at udvikle materialer til forældrekufferter, herunder forældrefoldere til samtlige 13 bogtitler. Forældrekufferterne påtænkes også at skulle indeholde artefakter knyttet til bøgernes indhold.