Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Styr på medicinen

Nordsjællands Hospital

Om donationen

Donationen går til udvikling og etablering af en klinik for polyfarmaci, som skal behandle patienter, der tager 15 eller flere lægemidler, når de udskrives fra Nordsjællands Hospital. Projektet hedder Styr på medicinen, og formålet er at reducere overforbrug af medicin og sikre en korrekt medicinering af ældre patienter. At tage mange forskellige lægemidler øger risikoen for bivirkninger, lægemiddelinteraktioner, medicineringsfejl, fald og indlæggelser. Klinik for polyfarmaci vil blandt andet tilbyde ambulatoriebesøg, hjemmebesøg og indlæggelse med henblik på medicinsk afgiftning – alt sammen under hensyntagen til patientens livssituation og ønsker. Klinikken forventes at udvikle et reference-værk, der kan bruges som model for øvrige hospitaler.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Nordsjællands Hospital
Støttet beløb
5.000.000 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selvom projektet har været meget rost og omtalt såvel internt som eksternt og blandt andet er blevet tildelt årets patientsikkerhedspris 2022 har det ikke været muligt - på trods af de meget positive resultater - at få projektet gjort til en fast forankret del af hospitalets drift. Hverken region eller direktion har set sig i stand til at afsætte de fornødne midler til dette, men der arbejdes aktuelt på at få klinikken integreret i en ny afdeling for akut geriatri der er under opbygning på NOH.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har succesfuldt udviklet en model til nedbringelse af antallet af lægemidler hos multisyge skrøbelige ældre. Effekten af medicinsanering er blevet påvist både ved opgørelse over antallet af lægemidler der fjernes/justeres og gennem undersøgelser af effekten på patienternes symptomer og livskvalitet på kort såvel som lang sigt. Modellen har endvidere opnået fremragende resultater i forhold til patientinddragelse og fælles beslutningstagen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Inklusion af patienter til ambulatorie og hjemmebesøg skete via henvisninger fra egen læge. Det viste sig svært at få henvisninger nok, så der blev undervejs åbnet for interne henvisninger fra andre afdelinger på sygehuset. En større oplysningskampagne til både praktiserende læger og patienter og/eller besøg hos praktiserende læger kunne måske øge antallet af henvisninger.