Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ungdommens Folkemøde 22 (UFM)

Fonden Ungdomsbureauet

Om donationen

Donationen går til at afholde Ungdommens Folkemøde (UFM), der skal styrke unges deltagelse i demokratiet og inspirere dem til at engagere sig i civilsamfundet. UFM er en demokratifestival, hvor unge i alderen 15-25 hvert år samles til et todagesarrangement, hvor holdninger mødes og brydes, og hvor unges stemmer bliver hørt af både beslutningstagere, interesseorganisationer og hinanden. I 2022 afholdes festivalen for syvende gang, og den har i de forløbne år engageret over 100.000 unge i oplysnings- og debataktiviteter med demokrati som overskrift. De unge generationer er små sammenlignet med de ældre generationer, og mange unge har endnu ikke fået stemmeret. Dermed udgør de unge en demografisk gruppe med lav indflydelse i demokratiet. Samtidig er unge den aldersgruppe, som oftest afholder sig fra at debattere online, og som oftest oplever at blive talt grimt til, når de debatterer. Ambitionen med festivalen er derfor at engagere de unge til at deltage i demokratiet og at opbygge en demokratisk kultur hos de unge generationer, som skal videreføre folkestyret. Festivalen støttes også af bl.a. Nordea-fonden og Københavns Kommune.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Fonden Ungdomsbureauet
Støttet beløb
750.000 kr., år 2022
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes godt, at forankre UFM projektet. Vi oplever, at flere og flere er interesserede i UFM, og at vores samarbejdspartnere er mere åbne for selv at blive inspireret på UFM. Det er ikke blot vores deltagere, der skal gå klogere derfra. Vi har desuden i 2022 taget de første skridt mod nye idéer til at udvide vores viden om unges engagement i civilsamfundet, og f.eks. igennem vores ungdomsmagt indsats efter UFM. Og på UFM22 oplevede vi også meget højere diversitet i uddannelsesbagggrund.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På UFM22 deltog omkring 30.000 unge, til to dages dialog, debat og erfaringsudveksling med 52 organisationer. Evalueringen viser dog, at især unge fra grundskolen har rykket deres demokratiske selvtillid, og vi skal arbejde mere på at øge det faglige niveau, så unge fra gymnasiet får et højere udbytte af deltagelsen. Organisationerne har fået et stort udbytte af deres dialog med unge. Vi ser også at underviserne vurderer, at der har været et stort boost i unges demokratiske selvtillid.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener aktiviteterne er de rigtige til at nå vores mål. Dog kan vi se, at vi har en stor opgave i at klæde både vores samarbejdspartnere bedre på ift. det faglige niveau, samt skabe bedre brugerrejser for deltagerne. Vi har nu bl.a. nedsat et advisory board af undervisere, der skal hjælpe os med dette. Derudover ønsker vi i fremtiden selv at spille en større rolle. Dette vil bidrage til, at vi skaber mere viden om unges engagement i civilsamfundet, og finder nye metoder til gavn for alle.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati